Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Czwartek, 20 Wrzesień 2018r.
Drukuj

W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa apelacyjna dotycząca Porozumienia ze Zdroiska ( odszkodowanie za uniemożliwienie wypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z  Porozumienia ze Zdroiska z 28.05. 2008 r.- Enea S.A. miała wypłacić pracownikom, którzy z różnych powodów nie nabyli praw do akcji Enea świadczenie pieniężne w  łącznej wysokości 14,5 mln. zł.)

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 28.06.2017 r. oddalił powództwo przeciwko Enea S.A. a kosztami zastępstwa sądowego Enei w tej sprawie obciążył powodów (Andrzeja Miszczyka i Krzysztofa Ziętka). Zdaniem Sądu Rejonowego Porozumienie ze Zdroiska jest źródłem prawa pracy, jednakże roszczenia wynikające z tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego  uległy przedawnieniu w lutym 2015 r

Od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie 19 lipca 2017 r. złożyliśmy apelację.

 Na rozprawę stawili się pełnomocnicy stron,   Skład Sędziowski: - Tomasz Korzeń, Ewa Michalska i Marek Zwiernik oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.- związku do którego należą Andrzej i Krzysztof.

Sędzia prowadzący udzielił głosu stronom.

Peweł Cierkoński (pełnomocnik powodów) podtrzymał swoje tezy zawarte w apelacji. Obstrukcyjne zachowania pozwanej, uniemożliwiły ukształtowanie treści roszczeń powodów o zapłatę jednorazowych świadczeń. W konsekwencji nie mogli oni dochodzić ich ochrony na drodze prawnej. Majątek powodów nie uległ zwiększeniu o spodziewane kwoty jednorazowych świadczeń. Spowodowało to powstanie przysługujących im roszczeń odszkodowawczych.

Sędzia T. Korzeń poprosił o dokładne wyjaśnienie kwestii kwoty jednorazowych świadczeń pieniężnych, oraz wysokości kwot odszkodowawczych.

Jakub Zwierżdżyński (pełnomocnik Enea S.A.) w krótkim wystąpieniu ustosunkował się do wystąpienia P.Cierkońskiego oraz zawnioskował o oddalenie powództwa i obciążenie kosztami postępowań sądowych pozwanych.

Sędzia T.Korzeń ogłosił przerwę, po której poinformował strony , że do dnia 17 października 2017 r. odracza ogłoszenie wyroku.

Więcej w temacie Porozumienia ze Zdroiska

              


Wiadomość tą wyświetlono 1008 razy.