Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 07 Marzec 2021r.
Drukuj

W Poznaniu dyskutowano o zapisach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach.

Przed rozpoczęciem głównego tematu strony dialogu w Enea S.A. uzgodniły liczbę skierowań do sanatorium „Energetyk” dla Pracowników Enea S.A. na 2018 r. (16 skierowań) W 2017 zarezerwowano 12 skierowań –wykorzystano 10.

Po powrocie do tematu nadgodzin, strona społeczna podkreśliła, że różne interpretowanie tych zapisów ZUZP przez przełożonych prowadzi do wielu niepotrzebnych nerwowych sytuacji. Strona pracodawcy i związkowa większość zapisów interpretuje tak samo. Kwestią sporną pozostaje praca w nadgodzinach w dni wolne otrzymane w zamian za pracę w soboty i święta. Dotyczy to osób pracujących według harmonogramu.

Uzgodniono, że oddawanie dnia wolnego za święta przypadające w sobotę, w przypadku osób pracujących w te dni –skutkuje wypłatą dodatku jak w za pracę w sobotę i święta. (za 11 listopada 2017- wolny był poniedziałek 13 listopada 2017 r.)

Zasygnalizowano problem z niewłaściwym rozliczaniem nadgodzin w Enea Serwis. Padło pytanie czy możliwe jest wyrównanie ewentualnych strat finansowych? Temat zostanie sprawdzony i wyjaśniony.

Strona pracodawcy prześle prezentację dotyczącą tematu nadgodzin i zaproponuje interpretację zapisu art. 21 pkt 1. ZUZP „ Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy”W interpretacji pracodawcy przez dni wolne należy rozumieć soboty.

Zapisy ZUZP dotyczące pracy w nadgodzinach:

Art. 18/ 1

1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego Układu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2. Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 100% godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.

3. Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego wolnym od pracy, może nastąpić w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, natomiast w innych przypadkach za zgodą pracownika.

4. Pracownik może przepracować do 150 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym dla szczególnych potrzeb pracodawcy. Do limitu nie wlicza się pracy wykonywanej ponad normy czasu pracy w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii.

5. Pracownikom, zajmującym kierownicze stanowiska pracy, wymienionym w Załączniku nr 30 do Układu, wykonującym w razie konieczności prace poza normalnymi godzinami pracy, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym przysługuje tylko wynagrodzenie i dodatki za prace przypadające w niedziele i święta.

6. Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga polecenia lub zgody pracodawcy.

Art. 21

1. Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.

2. Za każdą godzinę pracy w dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy, w „Dzień Energetyka” oraz na II i III zmianie w dniach 24 i 31 grudnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 120% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.

3. Dodatkowe wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust.1 lub 2 przysługuje niezależnie od udzielenia - za pracę w niedzielę i dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i dni wolne od pracy - innego dnia wolnego od pracy, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich przepracowania, w wyznaczonym z góry terminie na wniosek pracownika. Przesunięcie tego terminu może nastąpić jedynie w przypadku długotrwałej choroby.

4. Pracownikom, którzy w zamian za pracę w dniu wyznaczonym dla nich jako dzień wolny od pracy, nie otrzymali dnia wolnego w innym wyznaczonym z góry terminie, przysługuje za każdą godzinę pracy w tym dniu, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 18 1 ust. 2.Wiadomość tą wyświetlono 1937 razy.