Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 22 Październik 2018r.
Drukuj

Zarząd Enea S.A. zaprosił stronę społeczną do siedziby Spółki w Poznania by kontynuować rozmowy mające na celu przekonanie związkowców do „najważniejszej sprawy” wymagającej pilnego uzgodnienia w Enea S.A. tj.  Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Kontynuowano miejscami burzliwą dyskusję, która wcześniej odbywała się na specjalnym zespole powołanym do tego celu. Po raz kolejny podkreślaliśmy, że wprowadzanie nowych systemów doprowadza do sytuacji, że nie ma czasu dla klientów-bo ważniejsza jest obsługa systemów. Uważamy, że jest dużo tematów ważniejszych od SOP, które wymagają uzgodnienia. Ponownie przypomnieliśmy naszą rekomendację  z 20.11.2017 r.:

1.Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją rekomendację dla zarządu Enea S.A.

2.W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po poprzednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji dzielenia i skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze generowanie kosztów w tym temacie może zostać podciągnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea.

3.Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych (korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowniczej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjonowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt demotywujący dla pracowników.

4.Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu i dyskryminacji.

5.Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozytywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do czynników negatywnych.

6.Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w jaki sposób można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea.

Nawiązując do pkt.6 podkreśliliśmy, że w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) jest zapis umożliwiający poprawienie efektywności i atmosfery w pracy poprzez nagradzanie wyróżniających się Pracowników (1 % Fundusz Nagród). Niestety idea funduszu została wypaczona przez stronę pracodawcy –fundusz jest uruchamiany w drugim półroczu, a w większości przypadków w IV kwartale. Przysłuchujący się dyskusji członkowie zarządu ( Zbigniew Piętka i Piotr Olejniczak) przekazali, że w I kwartale planują zakończyć pilotaż. Wcześniej chcą skierować ankietę do Pracowników, w której chcą poznać zdanie załóg. Po analizie dyskusji oraz wniosków z analizy zarząd zdecyduje co dalej z SOP-em. Strona związkowa ze zdziwieniem przyjęła stwierdzenie o poznaniu zdania załóg –związki zawodowe to niby kogo reprezentują? Podkreśliliśmy, że wcześniej przekazaliśmy uwagi, które do nas wpłynęły od Pracowników. Jeżeli ankieta ma zostać przeprowadzona to na pewno nie przez kontrolowaną przez pracodawcę pocztę elektroniczną. Zasugerowaliśmy, żeby pytania do ankiety były uzgodnione ze stroną społeczną  

Strona społeczna korzystając z możliwości spotkania z zarządem Enea S.A. zgłosiła następujące tematy :

1. Negocjacje przyrostu płac w 2018 r. 12 grudnia 2017 przekazaliśmy nasze oczekiwania odnośnie podwyżek w 2018 r. (500 zł. w tym 200 zł. na wyrównywanie dysproporcji płacowych). Czekamy na kontynuację negocjacji płacowych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nie są znane jeszcze wyniki Spółek GK Enea za 2017 r. dlatego zarząd planuje kontynuacje negocjacji płacowych w lutym. Strona związkowa podkreśliła, że w ZUZP jest zapis mówiący o uzgodnieniu zasad polityki płacowej do końca lutego danego roku. Jak wszystkim wiadomo, dopóki „mamusia” nie uzgodni takich zasad, żaden z „niezależnych” zarządów GK Enea nie ośmieli się uzgodnić skali podwyżek w tych Spółkach. Przy takim podejściu „mamusi” negocjacje płacowe na pewno nie zakończa się w lutym. Zaapelowaliśmy o jak najszybsze spotkanie w tym temacie.

2. Premia roczna. Strona związkowa skierowała do zarządu pisma w sprawie przyspieszenia wypłaty premii rocznej. Czy jest decyzja w tym temacie?  Odp. ZUZP przewiduje wypłatę do końca marca. Znamy zapisy ZUZP, dlatego wystąpiliśmy o przyspieszenie wypłaty. Zarząd rozpatrzy nasze wnioski.

3.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Mimo pilnych potrzeb zespół ds. aktualizacji zapisów ZUZP nie może się spotkać. Sprawa Odprawy emerytalnej wymaga pilnego załatwienia. Zaproponowaliśmy wykreślenie zapisu zmuszającego do odejścia na emeryturę w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa do ustawowej emerytury. Odp. Strona pracodawcy jest na końcowym etapie opracowywania projektu nowego załącznika 16 do ZUZP (Zasady współpracy partnerów społecznych w ENEA). Zespół spotka się w możliwie najszybszym terminie.   

4.Nowa Umowa Społeczna -kiedy następne spotkanie zespołu? Po przesłaniu rozwinięcia jednego z 21 zgłoszonych postulatów, zostanie zorganizowanie posiedzenie zespołu.

5.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Co dalej ze zmianą umowy ( na bardziej korzystną)? Powrócimy do negocjacji tego tematu z firmami AVIVA i PZU.

6.Porozumienia ze Zdroiska-kiedy następne spotkanie zespołu ds. polubownego załatwienia tego tematu? Po konsultacji z P. Adamczakiem zespół spotka się w najbliższym możliwym terminie.

Strona pracodawcy już bez udziału zarządu zgłosiła też kilka tematów do rozpatrzenia przez stronę społeczną: Procedury rekrutacji, Regulamin Premiowania, Regulamin ZPC. Poproszono stronę związkową o podpisanie lub ewentualne zgłoszenie uwag do tych dokumentów.

Jak widać z powyższej relacji tematy do pilnego załatwiania w Enea S.A. nawarstwiają się, a my od blisko roku dyskutujemy o SOP-ie.

 

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

SOP

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2823 razy.