Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 18 Luty 2019r.
Drukuj

Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości proponują zmiany w wyborze pracowników do rady nadzorczej. Zniesiona ma być część dotychczasowych wymagań. Projektem zajmowała się sejmowa komisja ds. energii skarbu państwa.


Tematem obrad komisji ds. energii i skarbu państwa było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Projekt przedstawił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów.

W myśl poselskiej nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej spółki lub grupy kapitałowej, nie będą musiały m.in. spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek, wykształcenia wyższego.

Minister Tchórzewski powiedział, że "przedstawiciele związków zawodowych w spółkach poprosili mnie o poparcie o tego poselskiego projektu ustawy". - Rzecz polega na tym, że pracownicy w wyniku komercjalizacji części przedsiębiorstw zostali członkami rad nadzorczych. Spółki z udziałem skarbu państwa, jak Polska Grupa Energetyczna, nie mają takich przedstawicieli. Przedstawiciele związków pracowniczych przedstawiali argumenty, że strona społeczna powinna także sama decydować kto ma takie doświadczenie, ale nie ma wyższego wykształcenia czy MBA, ale kieruje nim interes i dobro spółki, są wieloletnimi pracownikami, dysponują wiedzą, mają jednocześnie poparcie innych członków związków zawodowych - powiedział minister.

Projekt został przyjęty przez Komisję wraz ze zgłoszonymi poprawkami został skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Uzasadnienie głosi, że "projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zwany dalej projektem, ma na celu korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienionych z dniem l stycznia 20l7 r. w związku z reformą sytemu zarządzania mieniem państwowym. Niniejszą ustawą zostanie zmieniona ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników".

Projekt przewiduje korektę przepisów odnośnie wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do skarbu państwa lub państwową osobę prawną, w tym osoby wybrane do organu nadzorczego przez pracowników spółek z udziałem skarbu lub państwowych osób prawnych oraz przepisów dotyczących rady do spraw spółek.

Projekt przewiduje również, że "osoby wybrane do organu nadzorczego przez pracowników nie będą musiały spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem skarbu państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz m.in. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych" .

Ponadto, wobec tych kandydatów zrezygnowano z zakazu pozostawania w stosunku pracy ze spółką i spółką zależną. "Takie rozwiązanie umożliwia wskazanie do rady nadzorczej wielu kandydatów z grona pracowników, którzy pomimo braku spełniania tego wymogu, posiadają wiedzę o spółce oraz niezbędne zaufanie samych pracowników" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian do ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Rozwiązania wprowadzają przepisy rozszerzające partycypację pracowników przy wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji, a które obecnie działają w ramach struktury grupy kapitałowej.

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1136 razy.