Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 21 Kwiecień 2021r.
Drukuj

W Poznaniu w „Skalarze” odbyło się spotkanie dotyczące aktualizacji zapisów Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w GK Enea. Oprócz stron dialogu społecznego w Enea w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy AVIVA ( prowadzącej PPE w Enea). Firma AVIVA przypomniała ofertę złożona w 2017 r. Przedstawiono nam też wyniki osiągane przez AVIVĘ i dla porównania wyniki innych firm prowadzących PPE. Wyrażono też gotowość podpisania przedstawionych wcześniej dokumentów. Przedstawicie strony związkowej poprosili o podsumowanie 12 lat współpracy (12.02.2006 r. wystartował PPE w Enea). Stronę związkowa szczególnie interesuje wysokość odprowadzonych składek na reasekurację (10% z 7 % dochodu brutto pobieranych od uczestników PPE), oraz wysokość świadczeń wypłaconym pracownikom. Złożyliśmy też propozycję utrzymania wysokości świadczeń w ramach reasekuracji za obniżoną składkę z 10 do  7%. Tym sposobem 93 % składki pracowałoby na przyszłą emeryturę. AVIVA rozważy propozycję strony związkowej, i prześle oczekiwane podsumowanie 12 lat prowadzenia PPE.

 Po zakończeniu tematyki PPE na sali obrad pozostały strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w Enea S.A. Tematem spotkania była interpretacja zapisów ZUZP dotyczących:

1. Taryfy pracowniczej. Pracownicy kupujący energię elektryczną od pośredników (wspólnoty mieszkaniowe) oraz prosumenci nie mogą skorzystać z prawa do taryfy pracowniczej. Osoby takie po zakończeniu roku mogłyby przedstawić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, i uzyskać zwrot zgodny z zapisami ZUZP. Wstępnie uzgodniono treść interpretacji do ZUZP. Podpisanie ma nastąpić po Świętach Wielkanocnych.

2.Pracy w dni wolne, soboty, niedziele i święta. Strona pracodawcy przedstawiła interpretację zapisu art. 21 pkt 1. ZUZP „ Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy”.  W interpretacji pracodawcy przez dni wolne należy rozumieć także soboty. Zaproponowana interpretacja zdaniem strony związkowej jest niejednoznaczna, dalej będzie budziła szereg wątpliwości.  Strony dały sobie jeszcze czas na doprecyzowanie zapisów tej interpretacji.

Poniżej zapisy ZUZP dotyczące tej tematyki:

Art. 18/ 1

1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego Układu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

2. Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 100% godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.

3. Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego wolnym od pracy, może nastąpić w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, natomiast w innych przypadkach za zgodą pracownika.

4. Pracownik może przepracować do 150 godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym dla szczególnych potrzeb pracodawcy. Do limitu nie wlicza się pracy wykonywanej ponad normy czasu pracy w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii.

5. Pracownikom, zajmującym kierownicze stanowiska pracy, wymienionym w Załączniku nr 30 do Układu, wykonującym w razie konieczności prace poza normalnymi godzinami pracy, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym przysługuje tylko wynagrodzenie i dodatki za prace przypadające w niedziele i święta.

6. Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga polecenia lub zgody pracodawcy.

Art. 21

1. Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.

2. Za każdą godzinę pracy w dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy, w „Dzień Energetyka” oraz na II i III zmianie w dniach 24 i 31 grudnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 120% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.

3. Dodatkowe wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust.1 lub 2 przysługuje niezależnie od udzielenia - za pracę w niedzielę i dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i dni wolne od pracy - innego dnia wolnego od pracy, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich przepracowania, w wyznaczonym z góry terminie na wniosek pracownika. Przesunięcie tego terminu może nastąpić jedynie w przypadku długotrwałej choroby.

4. Pracownikom, którzy w zamian za pracę w dniu wyznaczonym dla nich jako dzień wolny od pracy, nie otrzymali dnia wolnego w innym wyznaczonym z góry terminie, przysługuje za każdą godzinę pracy w tym dniu, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 18 1 ust. 2.

Tematy zgłoszone przez stronę związkową:

1. Odprawa emerytalna.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność kolejny raz domagali się uzgodnienia kwestii wykreślenia z   Załącznika nr 1 do ZUZP paragrafu 7 :

Załącznik nr 1 do Układu:

ZASADY WYPŁACANIA JEDNORAZOWYCH ODPRAW PIENIĘŻNYCH W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ

§ 7

Pracownikowi odchodzącemu na emeryturę po upływie trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym osiągnął ogólny wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat) odprawa przysługuje wyłącznie w wysokości jego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego przejście na emeryturę.

W odpowiedzi na nasz wniosek usłyszeliśmy, że czekamy na stanowisko zarządu Enea S.A. i , że trwają analizy tego tematu.

Jak długo jeszcze mamy czekać , stosowną propozycję złożyliśmy już w grudniu 2017 r.

2.System Oceny Pracowniczej (SOP).

Zgodnie z obietnicą strony pracodawcy, do końca marca ma się zakończyć pilotaż SOP-u. Zapytaliśmy się co stanie się po tym okresie z SOP-em.  Dyrektor A. Pelczarska poinformowała nas, że po zakończeniu pilotażu zostaną powołane zespoły, które będą modyfikować założenia SOP-u. „DZIAD SWOJE BABA SWOJE” tak można podsumować to się dzieje w temacie SOP-u. „NIE IDŹCIE TĄ DROGĄ”- mamy dużo więcej ważniejszych spraw wymagających pilnego załatwienia.

Ponownie przypominamy rekomendację dla zarządu Enea S.A. podsumowującą nasz udział w pracach zespołu ds. SOP:

1.Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją rekomendację dla zarządu Enea S.A.

2.W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po poprzednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji dzielenia i skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze generowanie kosztów w tym temacie może zostać podciągnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea.

3.Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych (korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowniczej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjonowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt demotywujący dla pracowników.

4.Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu i dyskryminacji.

5.Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozytywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do czynników negatywnych.

6.Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w jaki sposób można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea.

SOP

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 2571 razy.