Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 25 Marzec 2019r.
Drukuj

W Poznaniu doszło do długo oczekiwanego kolejnego spotkania, którego celem było zawarcie nowej Umowy Społecznej dla Pracowników GK Enea. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w GK Enea. Ze strony pracodawców uczestniczyli członkowie Zarządów: Enea S.A., Enea Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Ciepło, LW Bogdanka, Enea Centrum, Enea Trading. Ponadto ze strony Enea S.A. w spotkaniu uczestniczyła Dyr. Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Aneta Pelczarska, Dyr. Pionu Płac w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Justyna Tomczyk oraz doradca Zarządu Enea S.A. Bogdan Klepas. Spotkanie otworzył członek Zarządu Enea S.A. Zbigniew Piętka po czym przekazał prowadzenie spotkania prezesowi Enea Operator Andrzejowi Kojro. Prezes Operatora przedstawił historię zawartych porozumień na okoliczność powstania GK Enea oraz Enea Operatora.

Po przedstawieniu się wszystkich uczestników spotkania swoje oczekiwania i opinie co do opracowywanego dokumentu przedstawiła strona pracodawców. Najczęściej przewijającymi się hasłami były: duża odmienność obowiązujących rozwiązań w ZUZP dla poszczególnych spółek/obszarów GK Enea, potrzeba opracowania systemu motywującego pracowników, ujednolicenie wewnętrznego prawa pracy w spółkach, w których funkcjonuje kilka ZUZP oraz rynku Pracownika. Podkreślono że wynegocjowanie jednolitego ZUZP  dla całej GK Enea ZUZP będzie bardzo trudne ze względu na bardzo duże zróżnicowanie tego dokumentu .

Strona społeczna jako najważniejsze punkty nowej Umowy wymieniła: gwarancje zatrudnienia, gwarancje zachowania miejsca pracy i miejsca wykonywania pracy, zapewnienie zadowalającego poziomu płac i świadczeń pracowniczych. Pojawiały się także postulaty ujednolicenia zasad budujących relacje pracownik – pracodawca w zakresie płac oraz ogólnych zasad panujących we wszystkich spółkach GK Enea.

Zaznaczyliśmy, że sprawa zawarcia Umowy Społecznej dla GK Enea jest inicjatywą NSZZ „Solidarność”. W maju 2017 r. zaprosiliśmy stronę pracodawców do negocjacji nowej umowy społecznej. W czerwcu 2017 przesłaliśmy główne założenia do umowy. Brak reakcji ze strony pracodawców na nasze pisma spowodował wysłanie wezwania do negocjacji, i zagrożeniem sporem zbiorowym w listopadzie 2017 r. Te działania doprowadziły do pierwszego spotkania w temacie Umowy Społecznej 27 listopada 2017 r.

Powyższe oświadczenie NSZZ Solidarność było dementi do stwierdzenia, że sprawa wynegocjowania tego dokumentu jest inicjatywą prezesa Mirosława Kowalika, i jest to pierwsze spotkanie w temacie nowej Umowy.

Strona Pracodawców zadeklarowała, że potrzebuje terminu 30 dniowego na wytypowanie swojej reprezentacji negocjatorów oraz 14 dni na przedstawienie regulaminu prowadzenia negocjacji. Spotkało się to z dość stanowczym postulatem strony społecznej co do skrócenia tego okresu oraz deklaracją, że związki zawodowe już są gotowe do prowadzenia rozmów. Jednocześnie strona społeczna nie wyraziła zgody na zmianę zasad ustalonych już podczas pierwszego spotkania organizacyjnego dotyczącego negocjowania Umowy Społecznej, które odbyło się w listopadzie 2017 roku. Wg nich przy stole negocjacyjnym miała zasiadać ograniczona do kilku osób reprezentacja wszystkich związków zawodowych, lecz jej skład miał być przez stronę społeczną zmieniany stosownie do specyfiki aktualnie negocjowanego zagadnienia. Jednocześnie na sali negocjacyjnej mogłaby się znajdować dowolnie liczna reprezentacja związków zawodowych w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.

Podnieśliśmy także postulat pokrycia kosztów związanych z zawarciem Umowy Społecznej (delegacje obsługa prawna).  

Ostatecznie ustalono:

1.   Harmonogram spotkań negocjacyjnych, którego terminy nie będą podlegały już przesunięciom: każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca począwszy od 2 lipca 2018 roku. Negocjacje odbywać się będą na sali 435 budynku przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu.

2.  Przy stole negocjacyjnym zasiądzie 9 osób reprezentujących stronę społeczną i w tej samej liczbie reprezentacja pracodawców.

3. 22 czerwca 2018 roku strona społeczna przedstawi stronie pracodawców jeden dokument stanowiący proponowany projekt Umowy Społecznej, w tym celu wszystkie związki zawodowe spotkają się  21-22 czerwca 2018 roku w Daniszewie,

4.  Strona pracodawców zadeklarowała, że w przygotuje i prześle stronie związkowej do akceptacji projekt Regulaminu prowadzenia negocjacji  nowej umowy społecznej dla GK Enea, który będzie między innymi zawierał  zakres finansowania przez pracodawców wydatków strony społecznej związanych z procesem negocjowania Umowy Społecznej, w szczególności kosztów delegacji oraz wsparcia prawnego.

Podczas spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarność ponownie poruszyli temat odprawy emerytalnej wynikającej z zapisów ZUZP Enea. (przymus ekonomiczny odejścia na emeryturę w ciągu 3 miesięcy od nabycia praw do ustawowej emerytury). Ustalono, że spotkanie w tym temacie odbędzie się 13 czerwca 2018 r. Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania uda się uzgodnić treść protokołu dodatkowego do ZUZP.

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. Umowy Społecznej.

Wezwanie do negocjacji Umowy Społecznej

5.02.2018 Odprawa emerytalna ZUZP wniosek "S"

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.Wiadomość tą wyświetlono 1785 razy.