Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 25 Marzec 2019r.
Drukuj

W Poznaniu w siedzibie Enea SA doszło do spotkania w sprawie zmian w ZUZP dla ESA i spółek zależnych dotyczących prawa do odprawy emerytalnej.

Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli : Aneta Pelczarska-Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szymon Młodawski Specjalista ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.

Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele :NSZZ Solidarność, MZZP GK Enea i ZZ Synergia.

Dyskutowano na temat wniosku złożonego przez NSZZ Solidarność -wykreślenie terminu przejścia na emeryturę jako warunku do uzyskania zwiększonej odprawy emerytalnej niż ta wynikająca z Kodeksu Pracy.

Strona pracodawcy przedstawił swoją propozycję sprowadzającą się do  wydłużenia czasu jaki pracownik ma na podjęcie tej decyzji, z trzech do sześciu miesięcy i zamrożenia wysokości tej odprawy na dzień nabycia praw emerytalnych. Po krótkiej dyskusji strona społeczna uzgodniła wspólne stanowisko i złożyła pracodawcy propozycje kompromisową polegającą na wydłużeniu tego terminu do 1 roku.

A.Pelczarska ma przedstawić tą propozycję Zarządowi. Kolejne spotkanie w tej sprawie na początku lipca.

Poniżej propozycja zapisów przedstawiona przez pracodawcę.

W załączniku nr 1 do Układu pt. „Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę”:

Do postanowień § 4 dodaje się ostatnie zdanie w następującym brzmieniu: „Lata pracy mające wpływ na wysokość odprawy, o których mowa powyżej, liczone są na dzień uzyskania prawa do emerytury lub renty”. § 7 otrzymuje nowe brzmienie następującej treści: „Pracownikowi, z którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z jego przejściem na emeryturę po upływie sześciu miesięcy od dnia osiągniecia wieku emerytalnego przewidzianego przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przysługuje odprawa przewidziana w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy”.

Wniosek NSZZ Solidarność.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 1341 razy.