Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 18 Czerwiec 2019r.
Drukuj

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Posiedzenie prowadził współprzewodniczący Zespołu – członek Prezydium Rady KSE NSZZ „Solidarność” - Roman Rutkowski.

Stronę Rządową w posiedzeniu reprezentowali Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Energii: Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski. Krajową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Z-ca Przewodniczącego - Bogdan Kieleczawa i członek Prezydium – Krzysztof Marzec. W spotkaniu uczestniczyli również prezesi grup kapitałowych oraz przedstawiciele pozostałych central związkowych. 

Po przyjęciu protokołu z posiedzenia ZT strona społeczna negatywnie podsumowała dotychczasowy dialog w minionym okresie, wskazując między innymi na przykład projektu rozporządzenia bhp przy urządzeniach energetycznych, który do konsultacji społecznych został skierowany w treści innej niż był wypracowany i uzgodniony przez zespół roboczy powołany do opracowania tego rozporządzenia. Na wniosek prowadzącego posiedzenie, przedstawiciel PIP odczytał uwagi, jakie do projektu rozporządzenia zostały przygotowane. Minister podziękował stronie społecznej za duży wkład pracy wniesiony w opracowanie projektu rozporządzenia i poinformował, że projekt podlega normalnej procedurze legislacyjnej, w trakcie której zostają zgłaszane uwagi mające charakter zarówno merytoryczny jak i legislacyjny, które wpływają na końcową treść dokumentu. Po ukończeniu prac, projekt podlega konsultacjom społecznym i to właśnie jest ten etap. Projekt został przedstawiony do publicznej wiadomości i każdy może się z nim zapoznać oraz wnieść uwagi i przedstawić swoje stanowisko do 29.06.2018r.

W sprawie dotyczącej układu ponadzakładowego, przedstawiciele strony społecznej przekazali swoje stanowisko, informując, że dla skutecznego wypracowania PUZP konieczna jest strona pracodawców, której obecnie nie ma. Przypomniano, że pracodawcy zobowiązali się do utworzenia strony pracodawców, co nie zostało wykonane. Przedstawiciele pracodawców poinformowali, że w ramach ZT powołany został zespół roboczy ds. standardów w branży, które miały być podstawą tworzonego PUZP-u. W związku z tym, że zespół ostatnio się nie spotykał, podjęto decyzję o jego reaktywowaniu. Przewodzenie zespołu zaproponowano K. Migdał (TAURON), który zobowiązał się do zorganizowania spotkania zespołu.

   W kwestii dotyczącej łączenia grup kapitałowych, P. Minister T. Skobel poinformował, że na obecną chwilę nie ma żadnych prac w Ministerstwie Energii, które by prowadziły do analiz skutków łączenia poszczególnych grup.  

W sprawach różnych - przedstawiciele strony społecznej wnieśli kilka uwag - między innymi dotyczących problemów związanych z przestrzeganiem zawartych porozumień przez jednego z pracodawców w grupie Energa, a także poruszono problem utrudniania członkom ZT udziału w posiedzeniach zespołu.


Wiadomość tą wyświetlono 497 razy.