Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 12 Lipiec 2020r.
Drukuj
22.01.2019 Kiedy Premia Roczna?
Dodano: 22 Styczeń 2019r. 10:38

Wspólna Reprezentacja Związkowa wystosowała pisma do zarządów Spółek GK Enea w sprawie wypłaty premii rocznej:

Na podstawie  Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 2018 do dnia 08 lutego 2019 r. Według naszej oceny nie występują żadne racjonalne, ekonomiczne ani finansowe przesłanki, uzasadniające wstrzymywanie wypłaty premii rocznej do ostatecznych terminów określonych w ZUZP ENEA. gdyż wg naszej wiedzy w zarządzanej przez Państwa spółce na wypłatę premii rocznej zostały zabezpieczone odpowiednie rezerwy finansowe.

Podczas negocjacji Umowy Społecznej 4 lutego 2019 r. poinformowano nas, że strona pracodawców pozytywnie ustosunkowała się do naszego wystąpienia w sprawie przyśpieszenia wypłaty Premii Rocznej. Wypłata nastąpi 15 lutego 2019 r.

Pisma do zarządów.

Pismo KM 4.01.2019

Zapisy ZUZP Enea S.A. obowiązujące również w innych Spółkach:

Załącznik nr 21 do ZUZP

REGULAMIN TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, podziału i wypłaty premii rocznej w ENEA S.A. wynikającej z art. 17 pkt 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego oraz art. 29 Układu.

Postanowienia szczegółow

§ 1

 1. Tworzy się w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego.
 2. O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga niniejszy Regulamin.

§ 2

Regulamin nie może naruszać praw pracowniczych określonych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego.

§ 3

 1. Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem indywidualnej podstawy naliczenia premii i procentowego wskaźnika będącego ilorazem globalnej kwoty premii rocznej do sumy podstaw uprawnionych pracowników.
 1. Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika stanowią składniki wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany i urlop wypoczynkowy w okresie obliczeniowym:
  1. płaca zasadnicza,
  2. dodatek za staż pracy,
  3. dodatek za pracę w nocy,
  4. 50% nadwyżki akordowej,
  5. dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
  6. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).
 2. Do podstawy ustalenia wymiaru premii zalicza się ponadto wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku ze zwolnieniem od pracy, jeżeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia za czas tych zwolnień.
 3. Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do podstawy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.

§ 4

 1. Premię roczną potrąca się w wysokości 100%:
  1. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. pracownikowi, który w danym roku został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za spowodowanie umyślnej szkody na rzecz ENEA S.A. lub zagarnięcie mienia ENEA S.A.;
  3. pracownikowi za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 2. Premię roczną potrąca się pracownikowi, na którym ciąży kara przewidziana art. 108 Kp w dniu kończącym rok, za który wypłacana jest premia w następujących wielkościach:
  1. upomnienie – 15%;
  2. nagana – 30%.

W przypadku jeżeli na pracowniku ciąży więcej niż jedna kara upomnienia – potrąca się 15%, więcej niż jedna kara nagany – potrąca się 30%, a jeżeli łącznie kara upomnienia i nagany– potrąca się 30%

§ 5

Pracownik ma prawo do premii proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ENEA S.A. w roku poprzednim.

§ 6

Pracownikowi przysługuje odwołanie w formie pisemnej do pracodawcy w terminie 14 dni od dnia wypłaty premii.

§ 7

Wypłata premii za rok ubiegły następuje do końca pierwszego kwartału następnego roku, a w przypadku trudności finansowych wypłata musi nastąpić w terminie do 31 maja.


Wiadomość tą wyświetlono 5710 razy.