Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Lipiec 2020r.
Drukuj

20 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enei dokonało  podziału zysku Enei za 2018 r.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co następuje:

 § 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie w kwocie 727 136 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) w następujący sposób: -100% zysku netto tj. 727 136 tys. zł na zwiększenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 319.049.632 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 72,27% Łączna liczba głosów oddanych: 319.049.632 Liczba głosów „za”: 312.410.326 Liczba głosów „przeciw”: 6.609.265 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 30.041

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.

W ramach rozpatrywania pkt 11 przyjętego porządku obrad jeden z Akcjonariuszy złożył wniosek o podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł za 1 akcję, natomiast wobec przyjęcia uchwały w powyższym brzmieniu projekt ten nie został poddany pod głosowanie.

Uchwała RN Enea, rekomendacja zarządu Enea.

WSZYSTKIE UCHWAŁY PRZYJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

Podział zysku za 2017, wcześniejsze dywidendy.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1666 razy.