Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

W Poznaniu po długiej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Operatorze w 2020 r.

W spotkaniu oprócz stron dialogu społecznego w Operatorze ( zarząd + związki zawodowe) uczestniczyli Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji oraz Dyrektorzy Pionów.

Rozmowy płacowe.

Przedstawiono prezentację analizującą sytuację Operatora w latach ubiegłych i w bieżącym roku (KPI i inne wskaźniki) . Podobno czeka nas trudny rok. Ale mimo trudnego roku zarząd „nie da się wyprzedzić inflacji i deklaruje podwyżkę 10 procent powyżej inflacji”.

Po tym wstępie strona pracodawcy przedstawiła propozycję podwyższenia płac zasadniczych o 214 zł od marca 2020 r. Przedstawiciele strony społecznej podkreślili, że przez cały rok trąbi się o sukcesach, wszędzie gdzie tylko można chwali się nimi, a jak dochodzi do negocjacji płacowych przedstawia się czarne scenariusze. Zwiazki zawodowe rozpoczęły negocjacje od podania propozycji podwyżek o parametrach podobnych jak w Enea S.A. Wielokrotnie powtarzane argumenty jednej i drugiej strony i kilkakrotne przerwy doprowadziły do ostatniej tego dnia propozycji pracodawcy - podwyższenie płac zasadniczych od marca 2020 r. o 240 zł. plus jednorazowa wypłata w wysokości 600 zł. na Święta Wielkanocne. Jak można było się spodziewać propozycja ta nie spotkała się z akceptacją strony związkowej. Jedyne co udało się uzgodnić to termin następnego spotkania płacowego -28 luty 2020 r.

 

Drugim ważnym tematem spotkania była prezentacja długo oczekiwanego dokumentu „Etatyzacja w liniach biznesowych :Rozwój i Inwestycje, Majątek Sieciowy, Pomiary do roku 2025”

Zebranym przedstawiono harmonogram prac związanych z opracowaniem w/w dokumentu. Podkreślono, że materiał zawiera wyznaczone kierunki do realizacji do 2025 r. i możliwe są jego modyfikacje. Wyznaczone wskaźniki  i limity zatrudnieniowe wynikają z prac zespołów tematycznych zweryfikowanych przez model standaryzacji, standardów rynkowych  oraz  z porównań do innymi Operatorami. Porównano przeliczenia  na Pracownika:

-zysk, -długość sieci, -ilość GWh.

Strona społeczna przedstawiła szereg negatywnych uwag do zaprezentowanego dokumentu:

-Materiał nie zawiera standaryzacji (czym zajmują się poszczególne komórki w różnych Oddziałach). Dla przykładu Wydział Utrzymania Sieci w Oddziale Szczecin poza planowanymi standardowymi zabiegami eksploatacyjnymi(po likwidacji i przejęciu pracowników z Warsztatów Transformatorowych i Rejonu Najwyższych Napięć) wykonuje dodatkowo: naprawy transformatorów WN/SN, remonty transformatorów SN/nn, napraw i przeglądy aparatury WN w stacjach GPZ oraz drobne naprawy na liniach WN (wymiana izolatorów, naprawa mostków i przewodów, wycinka zadrzewienia).

-Przejęta metodologia działania wobec Oddziałów Dystrybucji  o najmniejszym majątku  jest bardzo restrykcyjna. Zakłada obniżenia zatrudnienia ( Gorzów Wlkp. -24 etaty, Zielona Góra -23 etaty). Największa redukcja w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.  ma nastąpić w Rejonie Dystrybucji Gorzów. Autorzy w/w dokumentu chyba zapomnieli, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki miasto Gorzów Wlkp. jako jedyne w Enea Operator zostało  umieszczone w Grupie Dużych.  Wiąże się to z bardzo wygórowanymi standardami jakościowymi. Jakiekolwiek odstępstwa od wskaźników jakościowych będą rodzić duże konsekwencja dla całego Operatora, w tym również finansowe.

-Ciekawe jak pracodawca po obniżeniu zatrudnienia zamierza zapewnić pełną obsadę dyżurów domowych (skoro już teraz mamy z tym bardzo duże problemy).

-Podane stany zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. obarczone są dużymi błędami -np. w Rejonie Dystrybucji Międzychód podano zatrudnienie na stanowiskach robotniczych w Majątku Sieciowym -20 etatów , faktyczne jest 16 . W odpowiedzi usłyszeliśmy, że stany zatrudnienia podane zostały z uwzględnieniem potencjału Enea Serwis…

-Nieodpowiedzialne zdaniem strony związkowej pomysły, zweryfikuje pierwsza mocniejsza wichura np. KSAWERY II

-Strona społeczna poprosiła o przesłanie standaryzacji, która pokaże czym zajmują się takie same Komórki Organizacyjne  w poszczególnych Oddziałach Dystrybucji.

Pozostałe tematy poruszone podczas spotkania:

1.Regulamin Pracy w Enea Operatorze. Do 17 stycznia 2020 r. związki zawodowe mogły zgłosić uwagi do Regulaminu. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego zgłosił zastrzeżenia dotyczące czasu pracy Posterunków Energetycznych. Pracodawca poprosił o wspólne stanowisko związków zawodowych w tym temacie. Wspólnego stanowiska nie było, dlatego podpisanie Regulaminu przesunięto na następne spotkanie.

2.Protokół dodatkowy nr 13 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Strona pracodawcy zapoznała zebranych z propozycją zmian do Układu. ( między innymi zmiana taryfikatora- nazewnictwa stanowisk, nowa tabela płac zasadniczych, z 12 kategorii zaszeregowania ma zostać 10 ). Opracowany materiał ma zostać przesłany stronie społecznej, celem wyrażenia swojej opinii.

3.Szkolenia: - Szkolenia specjalistyczne zostały znacznie okrojone, dlaczego? Do odpowiedź został poproszony Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (tam wystąpił problem). Pan Dyrektor podkreślił, że wszystkie szkolenia, na których Pracownicy zdobywają uprawnienia wymagane na zajmowanych stanowiskach są finansowane.

 -Szkolenia okresowe z zakresu BHP odbywają się w nieakceptowalnej formule e-learning.  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że szkolenia takie zostaną ograniczone tylko do pracowników biurowych. Naszym zdaniem innych szkoleń e-learningowych też należy zaprzestać. No chyba, że chodzi o tworzenie fikcji..

-INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY przy urządzeniach elektroenergetycznych (IOBP). 26 marca 2020 r. wchodzi w życie nowa IOBP. Operator planuje przeszkolenie tylko osób związanych z wydawaniem poleceń na pracę. Takie szkolenie ma trwać tylko 4 godziny!!!. Przeszkolone osoby mają się podzielić  swoją wiedzą z pozostałymi Pracownikami !!! Oszczędza się na tak ważnych szkoleniach a z drugiej strony organizuje się bardzo drogie dwudniowe szkolenia integracyjne tak zwane „KOLORY”.   W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zmiany IOBP są niewielkie – 4 godziny wystarczą na przekazanie zmian do IOBP. A szkolenia z „KOLORÓW” cieszą się dużą popularnością.

4.Medycyna Pracy obsługiwana przez PZU . Obszar gorzowski negatywnie ocenia współpracę z Firmą PZU. Podczas badań okresowych bardzo ograniczono ich zakres. W przesłanym stanowisku Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów zasugerowała renegocjację umowy z PZU (w kwietniu 2020 r. kończy się stara umowa) . Na zdrowiu i życiu Pracowników nie można oszczędzać.  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Operator nie jest stroną umowy z PZU, i żeby te uwagi skierować do Enea S.A. Co oczywiście uczyniliśmy.

Szczegóły negocjacji oraz  dokument „Etatyzacja w liniach biznesowych :Rozwój i Inwestycje, Majątek Sieciowy, Pomiary do roku 2025” do wglądu w siedzibach NSZZ Solidarność.
 

Stanowisko ws umowy z PZU

Odp. ws umowy z PZU

Wcześniesze spotkania w Operatorze.
Rozmowy płacowe w Enea S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 5595 razy.