Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 29 Lipiec 2021r.
Drukuj

„Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rozwiązaniom pogarszającym sytuację blisko miliona pracowników sektora finansów publicznych zawartych w Tarczy 2 i proponowanej przez rząd Tarczy 4. Apeluje do posłów o wycofanie ich z procedowanej ustawy.

Kontrowersyjne przepisy zawarte w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rząd nie tylko nie wycofuje się z krytykowanych już przez Związek rozwiązań (Decyzja nr 48/20 z 16 kwietnia br) ale jeszcze je rozszerza.

„Niedopuszczalne jest, aby próbę zahamowania pogarszającej się sytuacji budżetu państwa miały ponieść osoby zatrudnione w sferze finansów publicznych”czytamy w opinii Prezydium Komisji Krajowej.

Za szczególnie rażący fakt „Solidarność” uznaje przeznaczenie ogromnych środków na wsparcie osób fizycznych i prawnych, które do tej pory nie ponosiły lub ponosiły w minimalnym stopniu koszty ubezpieczeń społecznych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Solidarnościowego i Funduszu Pracy.

Prezydium KK domaga się uchylenia wprowadzonych w Tarczy 2 i projektowanych w Tarczy 4 mechanizmów ograniczenia zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników administracji rządowej. Apeluje też do posłów i posłanek o wniesienie powyższych zmian w procedowanej ustawie.


27 maja 2020 r. opinia i apel zostanie wysłany do wszystkich klubów poselskich i przedstawicieli rządu.

 

27.05.2020 -Cześć uwag NSZZ Solidarność została uwzględniona.

.„Tarcza 4” zapisy dotyczące Pracowników.

Pracodawca może zmusić do wykorzystania tylko zaległego urlopu, który i tak trzeba wykorzystać do września. Trzeba zarabiać więcej niż 9 tys. zł, aby wprowadzony limit odprawy przy zwolnieniach był niekorzystny dla Pracownika. Obniżenie wynagrodzenia, czy inne ograniczenia mogą nastąpić jedynie po zawarciu porozumienia z reprezentatywną organizacją związkową. Ciągle nierozwiązanym problemem są pracownicy administracji rządowej.

NSZZ Solidarność  krytykuje brak podniesienia wysokości zasiłków dla bezrobotnych oraz utrzymanie, a nawet rozszerzenie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników administracji rządowej, czy szerzej finansów publicznych.

Ponadto, w obecnie proponowanym brzmieniu jeszcze bardziej absurdalnie wygląda formuła, w której Rada Ministrów swoimi rozporządzeniami miałaby „ręcznie sterować” poziomem zatrudnienia czy też poziomem wynagrodzeń w każdej jednostce sektora finansów publicznych, w tym tych, które systemowo charakteryzują się daleko idącą samodzielnością lub wręcz autonomią organizacyjną i finansową, jak np. sfera samorządu terytorialnego czy uczelnie wyższe. Równie niezrozumiałe jest w takiej sytuacji utrzymywanie, że projekt danego rozporządzenia ma opiniować Szef Służby Cywilnej w sytuacji, gdy dany akt miałby dotyczyć np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Pozytywne jest to, że nadal podstawową zasadą wprowadzania ograniczeń jest porozumienie z reprezentatywną organizacją związkową. Dotyczy to również możliwości wprowadzania kolejnych ograniczeń.

Projektodawca w tej wersji projektu jednak dostrzegł, że wszelkie ograniczenia w zakresie rokowań zbiorowych ze strony władz powinny być poprzedzone konsultacjami z organizacjami pracowników i pracodawców w celu uzyskania ich zgody.

Warto zwrócić uwagę, że Komitet Wolności Związkowej Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy MOP podkreślił, że obowiązujące układy zbiorowe powinny być w pełni stosowane, o ile strony nie uzgodniły inaczej. Okres obowiązywania układów zbiorowych jest przede wszystkim sprawą stron zainteresowanych, a jeśli brane są pod uwagę działania rządowe, wszelkie prawodawstwo powinno odzwierciedlać porozumienia trójstronne.
Solidarność  określa kwestie możliwości zawieszenia obowiązku: tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Tu również konieczne jest porozumienie ze związkami zawodowymi, a nie jak wcześniej postulował projektodawca – z mocy prawa.

Tarcza wprowadza możliwość zmuszenia pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. To rozwiązanie korzystniejsze od pierwotnej propozycji, gdzie proponowano możliwość wykorzystania w tej formie nawet połowy bieżącego urlopu.

Decyzja Prez.KK ws Tarczy 4

 

Pomysły Tarczy 3

 

Źródło-TYSOL.PL


Wiadomość tą wyświetlono 1390 razy.