Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 28 Listopad 2022r.
Drukuj

Grupa Enea szacuje, że miała w III kwartale 2022 roku 456 mln zł EBITDA wobec 1,12 mld zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie.

Jak podano, EBITDA w Wydobyciu wyniosła w III kwartale 70 mln zł, w Wytwarzaniu -391 mln zł, w Dystrybucji 348 mln zł, a w Obrocie 327 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego EBITDA w segmencie Obrotu wyniosła 167,3 mln zł, w Dystrybucji 343,7 mln zł, w Wytwarzaniu 386,1 mln zł, a w Wydobyciu 212,1 mln zł.

Według wstępnych danych przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły w III kwartale 8.021 mln zł, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 45 mln zł, a zysk netto 45 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 50 mln zł.

Jak podano w komunikacie, nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły w III kwartale 634 mln zł.

Narastająco po trzech kwartałach 2022 roku przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 22.732 mln zł, EBITDA wyniosła 2.295 mln zł, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1.100 mln zł, a zysk netto 907 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej po III kwartałach ukształtował się na poziomie 789 mln zł.

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły w okresie styczeń-wrzesień 1.673 mln zł. Wskaźnik dług netto / EBITDA wyniósł -0,18.

Spółka podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła po trzech kwartałach 676 mln zł, w Wytwarzaniu 281 mln zł, w Dystrybucji 982 mln zł, a w Obrocie 293 mln zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 1.041 mln zł. W Dystrybucji EBITDA wyniosła wówczas 1.031 mln zł, w Wydobyciu 530 mln zł, a w Obrocie 176 mln zł.

Spółka podała, że w Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla (spowodowanej wyższą ceną sprzedaży węgla kamiennego, przy niższym wolumenie sprzedaży), częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej.

W Obszarze Wytwarzanie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz spadek marży na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wzroście marży na wytwarzaniu i marży na obrocie) oraz spadku wyniku w Segmencie OZE (utworzenie rezerw na umowy rodzące obciążenia oraz wzrost kosztów zużycia biomasy). W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA głównie na skutek wzrostu marży jednostkowej - npisano w raporcie.

W Obszarze Dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W Obszarze Obrót wzrost wyniku EBITDA spowodowany jest wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym i wyższym wynikiem z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, odnotowano wzrost kosztów rezerw z tytułu roszczeń wypowiedzianych umów dotyczących Praw majątkowych dla OZE oraz wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia - dodano.

Spółka opublikowała także wybrane dane operacyjne.

Produkcja węgla netto wyniosła w III kwartale 1,6 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 6,9 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 5,7 TWh.
Narastająco po trzech kwartałach produkcja węgla netto wyniosła 7,2 mln ton, całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 20,2 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 15,2 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 17,8 TWh.
Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Obszarze Wytwarzanie w łącznej wysokości ok. 1.311,5 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym za III kwartał, którego publikację zaplanowano na 23 listopada.

Opublikowane 23 listopada wyniki Grupa Enea są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Grupa miała w III kwartale 2022 roku 49,7 mln zł zysku j.d. i 8.021 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła 456,2 mln zł, a zysk operacyjny 46,2 mln zł.

Wcześniejsze wyniki Enea

Konferencja wynikowa

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 734 razy.