Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 25 Luty 2021r.
Drukuj

 

1.Rokowania nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Enea Operatora.

 Zapoznano się z wynikami prac zespołów problemowych:

- zespół ds. BHP i SIP –zgłoszono szereg uwag i odesłano do zespołu celem naniesienia  poprawek.

-zespół ds. działalności socjalnej .Wiele dyskusji wywołał projekt Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej opracowany bez udziału strony związkowej. Związki mogą zgłosić swoje uwagi do ww umowy do dnia  5.02.2008.Zarządano również spotkania wszystkich stron wchodzących do wspólnej działalności socjalnej celem wypracowania planu działalności socjalnej na 2008r.

-zespół ds. wynagrodzeń inkasentów –sugestia zespołu –przeanalizować ilość czynności do wykonania  w ciągu 8 roboczogodzin przez inkasenta oraz sprawdzić w jaki sposób zawarte SA umowy o pracę z inkasentami.

-zespół ds. warunków szczególnych i o szczególnym charakterze-wychwycono szereg błędów  w załączniku nr 7 ZUZP Enea S.A. -wniosek do stron układu  o wniesieniu protokołem dodatkowym poprawek do ww układu.

2. Zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy w trybie układowym ustalono:

-wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży  na rok 2008-grupa 1-9 zł miesięcznie Grupa 2-18 zł miesięcznie ,grupa 3 -36 zł miesięcznie zgodnie z zapisami ZUZP –zał. Nr 25.

-wysokość dofinansowania do zakupu okularów na rok 2008 zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy par.9 -166 zł raz na dwa lata,i ewentualna wymiana szkieł w związku z pogorszeniem się wzroku 115 zł raz do roku.

3.Pierwsze posiedzenie zespołu ds. polityki zatrudnieniowo płacowej, etatyzacji, strategii wyrównywania dysproporcji płacowych w grupach zawodowych. Członkowie zespołu dostaną wyniki prac zespołów problemowych celem zapoznania się .Na następnym posiedzeniu zespołu przewodniczących zespołów  dokładnie zreferują opracowany materiał.

4 Strona związkowa  zaproponowała w związku z wypłatą  premii rocznej za 2007 przez 2 pracodawców zawiesić w tym roku potrącenia wynikające z pkt 4 ust.2 Załącznika nr 21 ZUZP.

5.Prezentacja i omówienie ankiety badania opinii Librent HR, która w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona w Enea-Operator.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1681 razy.