Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

ENEA ogłosiła postępowanie, w ramach którego chce wyłonić przewoźnika, który zajmie się transportem węgla z portów do Elektrowni Kozieniceczyli największej jednostki wytwórczej opalanej węglem kamiennym w całym kraju

Enea Wytwarzanie ogłosiła kolejny przetarg, którego przedmiotem jest wybranie wykonawców usługi przewozu transportem kolejowym 500 000 ton węgla energetycznego w latach 2022-2024 w ramach zawartych umów ramowych. Świadczenie konkretnej usługi transportu zlecane będzie w drodze każdorazowego wyboru najlepszej oferty złożonej w odpowiedzi na zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej na skonkretyzowane zamówienie jednostkowe.

W ramach umowy ramowej zamawiający planuje zlecić wykonanie usługi transportu od poszczególnych miejsc załadunku towaru do punktu zdawczo-odbiorczego Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – Stacji przeznaczenia zamawiającego.

Przewozy będą realizowane w następujących relacjach:

- Terminal w porcie Gdańsk – Świerże Górne,
- Terminal w porcie Gdynia – Świerże Górne,
- Terminal w porcie Świnoujście – Świerże Górne,
- Terminal w porcie Szczecin – Świerże Górne.

Oferty w przetargu można składać do 28 czerwca 2022 r.

Jedyne kryterium ich oceny stanowi cena.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie przewozów kolejowych towarów wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub aktualne licencje na wykonywanie przewozów kolejowych towarów wydane przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Wymagane jest również doświadczenie. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami usługę przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego lub materiałów podobnych, np. kruszywa, rudy żelaza, kamienia wapiennego, klinkier w łącznej ilości nie mniejszej niż 250 000 ton

Zgodnie z wymaganiami zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przesyłki pociągowe z towarem w wagonach – węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Masa całkowita brutto wagonów w przesyłce pociągowej nie może przekraczać 3 700 ton brutto, co wynika z możliwości trakcyjnych lokomotyw wykonawcy.
Długość całkowita pojedynczego wagonu wynosić powinna od 14,04 mb do 15,80 mb, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu mieścić się w przedziale 3000÷3104 mm, wysokość wagonu mieścić się natomiast w przedziale 3220÷3380 mm.

Źródło-CIRE.PL

Enea poszukuje akwizytorów


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 907 razy.