Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze. Tematy poruszane podczas spotkania:

1. M. Bartoś przedstawiła sytuację finansową w Enea Operatorze za pierwsze półrocze 2013 r. Zakładane wyniki są osiągane.

2.M.Szymankiewicz przedstawił projekt Planu Rozwoju Operatora na lata 2014-2020.Większość sił i środków zostanie przeznczona na infrastrukturę sieciową.

3.M.Jarczyński przedstawił wyzwania stojące przed  Spółką  do roku 2020 , oraz zaprosił stronę społeczną do włączenia się w proces budowy strategii Operatora.

Sprawy zgłoszone przez stronę społeczną na spotkaniu 16.07.2013 r.:

4.SEP. Nowy system ewidencji czasu pracy  z pewnymi oporami jednak został wprowadzony. Ostatnimi komórkami wprowadzającymi SEP były Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. i  Szczecin.

5.Punkty kasowe. Zgodnie z porozumieniem z 20.08.2013 we wszystkich Oddziałach Dystrybucji podpisano stosowne uzgodnienia w zakresie funkcjonowania kas w OD oraz RD. Likwidacja punktów kasowych nie pociągnęła za sobą żadnych skutków społecznych.

6.Regulamin Funduszu Motywacyjnego. Prace rozpoczęte przez poprzedni zarząd są kontynuowane . W Operatorze planowane jest wprowadzenie funduszu motywacyjnego od stycznia 2014 r.

7.ECM. Nowy system obiegu faktur posiadał błędy i z tego powodu pojawiały się problemy. Po usunięciu tych błędów oraz dostosowaniu go do współpracy z SEP, system zostanie wprowadzony we wszystkich komórkach Operatora  do końca listopada 2013 r.

8.PDO. Zarząd Operatora nie planuje uruchamiania Programu Dobrowolnych Odejść w 2013 r.

9.Budżetowienie komórek organizacyjnych. Zarząd przyjął sugestię strony związkowej i rozpoczął rozmowy z Dyrektorami na temat ustalenia budżetów dla podległych im komórek.

10.PTPiREE. Zarząd będzie kontynuował członkostwo w Polskim Towarzystwie Przesyłu  i Rozdziału Energii Elektrycznej. Po rozwiązaniu związku Pracodawców Energetyki jest to jedyna organizacja do rozmów o problemach Polskiej Energetyki z Ministerstwami oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Strona związkowa poruszyła następujące tematy:

11. Spory zbiorowe w Operatorze. Ponownie poruszono temat sporów zbiorowych ( płacowy i restrukturyzacyjny) odziedziczonych po poprzednim zarządzie.  Po krótkiej dyskusji ustalono ,że 22.10.2013 odbędzie się  spotkanie w tym temacie.

12. Sprawy płacowe. Polityka płacowa w 2013 r. ,rozdysponowanie wolnych środków( tzw. górka z lat poprzednich.) W tym temacie w niedługim czasie odbędzie się spotkanie.

13.Nowa instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych w Operatorze. Trwają szkolenia pracowników Operatora. Strona związkowa zwróciła uwagę ,że o wprowadzeniu nowej instrukcji należałoby poinformować spółki siostrzane.

14.Reorganizacja służb ruchu. Trwają prace przygotowawcze do utworzenia Centralnej Dyspozycji Ruchu oraz przeprowadzenia innych zmian organizacyjnych w dyspozycjach ruchu. Po zakończeniu prac zespołu do tego powołanego dostaniemy stosowną informację w tym temacie.

15.CUW. Przedstawiciele Zarządu Operatora chcąc mieć wpływ na Strategię Enea S.A. uczestniczą miedzy innymi w rozmowach na temat Centrum Usług Wspólnych. Strategia zostanie przedstawiona stronie związkowej 10.10.2013 r.

Relacja ze spotkania z 16.07.2013

Stanowisko NSZZ "S" ws SEP


Wiadomość tą wyświetlono 2826 razy.