Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 22 Wrzesień 2023r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator Sp. z o.o.

Tematy poruszane podczas spotkania:

CENTRALA DYSPOZYCJA MOCY (CDM). W temat wprowadził Prezes M. Szymankiewicz. Podkreślił ,że przedstawiony materiał dotyczący utworzenia CDM  jest projektem i może jeszcze ulec zmianom  między innymi po konsultacjach ze stroną społeczną. Podkreślił ,że proponowane zmiany w systemie zarządzania ruchem Zarząd Operatora planuje przeprowadzić ewolucyjnie a nie rewolucyjnie. Następnie poprosił Kierowniczkę Projektu systemu zarządzania ruchem B. Strzelecką o przedstawienie prezentacji przygotowanej na dzisiejsze spotkanie. Z prezentacji można było się dowiedzieć ,że planowane zmiany mają polegać na trójpoziomowej strukturze zarządzania ruchem - Centralna Dyspozycja Ruchu (CDM),  Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS), Rejonowe Dyspozycje Mocy (RDM). Przedstawiono zadania  za jakie będą odpowiadały poszczególne komórki oraz  grupy wiekowe wśród  Dyspozytorów aktualnie pracujących (najliczniejszą grupą- 38 % wszystkich dyspozytorów stanowi grupa wiekowa od 50 do 60 lat.) Podkreślono ,ze skutki społeczne związane z procesem koncentracji obecnie istniejących służb ruchu zostaną przedstawione w terminie późniejszym ( po I kwartale 2014 r.) Przedstawiono Komitet Sterujący  projektem systemu zarządzania ruchem. Podkreślono ,że proces zmian będzie podlegał jeszcze szczegółowym analizom oraz poddany  będzie szerokiej konsultacji (cykliczne spotkania, warsztaty, szkolenia).

Następnie poproszono stronę związkową o zadawanie pytań związaną z przedstawioną prezentacją. Oto niektóre z nich:

1.W jaki sposób planuje się przeprowadzić projekt utworzenia CDM nie łamiąc wcześniej zawartych porozumień? : Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007
§4 pkt 3.
Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji.

Odp. : Projekt zgodny jest z porozumieniem z Sierakowa ,ewentualnie  można rozważyć możliwość zawarcia aneksu do w/w porozumienia.

2. Gdzie planuje się wybudować budynek CDM? Odp. W Poznaniu.

3. Dlaczego w Poznaniu, czy w mniejszych miejscowościach nie byłoby taniej ?Odp.W Poznaniu już mają grunt pod budowę CDM.

4.Jak będzie wyglądał nabór kadr do CDM? Odp. Otwarta rekrutacja wewnętrzna.

 

5.W kraju modne jest tworzenie CDM ( Energa , Tauron), czy nie jest to dublowanie uprawnień Okręgowych Dyspozycji Ruchu (ODM)? Odp. Nie jest to dublowanie CDM jest  potrzebna do rozmów z ODM , obecnie takie rozmowy i uzgodnienia prowadzone jest przez 5 Zakładowych Dyspozycji Ruchu. (ZDR).

6.Czy cele określone do zrealizowania w ramach projektu nie można byłoby osiągnąć poprzez istniejące ZDM. Odp. Bez powołania centralnej jednostki tych celów nie można osiągnąć.

7.Jak długo potrwa utworzenie CDM ? Odp. Cztery lata.

8.Koszt utworzenia CDM ? Odp. Dokładne koszty nie są jeszcze znane.

9. Gdzie powstaną RDM , które Rejonowe Dyspozycje Ruchu (RDR) zostaną zlikwidowane? Odp. Dokładnie jeszcze nie wiadomo, proces koncentracji będzie podlegał dalszym pracom zespołu. Do końca I kwartału sprawa się wyjaśni.

10.Jak projekt CDM ma się do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych, czy nie celowe byłoby włączenie do zespołu specjalisty od BHP? Odp. Projekt będzie zgodny ze wszystkimi przepisami w tym również z BHP. Zespół rozważy możliwość włączenia w jego skład specjalisty od BHP.

Podsumowanie projektu przez jednego ze związkowców: Jazda samochodem bez hamulców do Morskiego Oka.

UZGODNIENIA PŁACOWE. Po krótkiej przerwie po prezentacji CDM przystąpiono do uzgodnień związanych z wydatkowaniem  środków finansowych pochodzących  z wykorzystaniem budżetu wynagrodzeń Operatora. Po negocjacjach udało osiągnąć się kompromis. Zakłada on:

- wypłatę karpiowego (jednakowa kwota dla wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 1.01.2013 r i będących nadal w zatrudnieniu –wypłata 10.12.2013 r.).

-uznaniowe nagrody wynikające z indywidualnej oceny pracy przez przełożonego wg kryteriów przygotowanych przez Zarząd – wypłata do 20.12.2013 r.

-nagrody przyznawane przez Zarząd na wniosek kadry kierowniczej- wypłata do 20.12.2013 r.

-premia zadaniowa dla pracujących w systemie Zarządzania Przez Cele (ZPC). Pracownicy Ci nie uczestniczą w karpiowym.

Uzgodniono wypłatę premii rocznej w styczniu 2014 r. wg zasad zawartych w ZUZP.

Szczegóły uzgodnień płacowych  do uzyskania w siedzibach związku.

PUNKTY KASOWE. Podsumowano funkcjonowanie punktów kasowych w Rejonach i Oddziałach Dystrybucji według uzgodnień zawartych w poszczególnych komórkach ze stroną związkową.

SPORY ZBIOROWE. Zarząd  Operatora potwierdził wolę zakończenia sporów zbiorowych powstałych za kadencji poprzedniego zarządu. Spór płacowy w świetle dzisiejszych uzgodnień płacowych  staje się bezprzedmiotowy. Spór restrukturyzacyjny wynikający z przyjętej przez poprzedni zarząd  Strategii Operatora. Strategia z 2012 r nie jest realizowana Zarząd może podpisać porozumienie kończące spór restrukturyzacyjny.

 

Więcej na temat sporów w Operatorze


Wiadomość tą wyświetlono 4096 razy.