Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

Przyznanie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zakłada ustawa, którą 27 grudnia 2021 r. podpisał prezydent Andrzej Duda.

Podpisana przez prezydenta Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. określa warunki nabywania w 2021 r. prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, oraz zasady jego wypłaty.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł. będzie przysługiwało z urzędu osobie, której do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255)" - wyjaśniono w komunikacie kancelarii Prezydenta.

Przypomniano, że świadczenie wypłacane będzie z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 31 marca 2022 r. "Podstawą wypłaty będzie decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, sporządzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, (może zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania), której nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności" - wskazano.

Podano, że jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie: osobie pobierającej świadczenie pieniężne - w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pieniężnego; osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju - przekazem pocztowym na ostatni adres korespondencyjny używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej za granicą - w państwie zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego.

"W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby za granicą, wypłata nastąpi w walucie wymienialnej" - zaznaczono.

Podkreślono, że "zgodnie z ustawą, świadczenie będzie wolne od egzekucji i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów". "Świadczenie jest również zwolnione od podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne" - dodano.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło -bankier.pl


Wiadomość tą wyświetlono 1984 razy.