Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W I kwartale 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,06 mld zł (wzrost r/r o 132 mln zł, tj. o 14%). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 43% i wyniosły 7,2 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wzrósł o 33,5% i wyniósł blisko 548 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 0,72. Od stycznia do marca 2022 r. Grupa wydała 494 mln zł na inwestycje.

Koncern energetyczny odnotował dobre wyniki w poszczególnych obszarach działalności. EBITDA wypracowana w obszarze wytwarzania wyniosła 620 mln zł (wzrost r/r o 253 mln zł). Jej znaczący wzrost odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych (o 192 mln zł), na co wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu oraz wzrost przychodów z Rynku Mocy, jednakże przy jednoczesnym spadku marży na obrocie i Rynku Bilansującym. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o ponad 40 mln zł, a w Segmencie Ciepło – o 20 mln zł r/r. W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 6,5 TWh energii elektrycznej, notując wzrost wolumenu produkcji o 6,7% r/r. Wpływ na to miała m.in. większa dyspozycyjność bloków konwencjonalnych w Elektrowni Połaniec. Produkcja ze źródeł odnawialnych wzrosła o 7% r/r i wyniosła 558 GWh. Wzrost związany był z warunkami wietrznymi i większą dyspozycyjnością Zielonego Bloku. Nieznacznie, o 0,5% r/r spadła sprzedaż ciepła, która wyniosła 2,6 PJ.

W styczniu 2022 r. Grupa Enea uruchomiła nowe źródło kogeneracyjne. Instalacja MEC Piła, oparta o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, będzie produkować rocznie 140 567 GJ ciepła oraz prawie 42 MWh energii elektrycznej. Włączenie nowoczesnej elektrociepłowni do pilskiego systemu przełożyło się na redukcję zużycia węgla o około 7,5 tys. t rocznie. Inwestycja kosztowała prawie 50 mln zł.

Grupa Enea stopniowo i konsekwentnie odchodzi od wytwarzania energii ze źródeł węglowych na rzecz odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii, zgodnie ze zaktualizowaną w grudniu 2021 r. Strategią Rozwoju. Odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego na terenie Elektrowni Kozienice zajmie się nowo powołana spółka celowa – Enea Elkogaz. Bloki gazowe będą niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytwarzanie energii z OZE.

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 310,5 mln zł wobec 369 mln zł w I kwartale 2021 r. Na wynik ten wpływ miały: niższa marża z działalności koncesjonowanej, wyższy poziom kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej. Enea Operator dostarczyła blisko 5,3 TWh usług dystrybucji 2,7 mln odbiorcom końcowym. Na koniec I kwartału 2022 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było blisko 125 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami.

Spółka dystrybucyjna konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, dzięki któremu modernizuje sieci dla wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw energii, rozwoju smart grid i energetyki odnawialnej. W I kwartale 2022 r. oddano do użytku kolejne inwestycje istotne dla bezpieczeństwa i rozwoju Zielonej Góry oraz Bydgoszczy. W Grupie zakończyły się również testy pięciu prototypowych magazynów energii elektrycznej, działających w oparciu o zróżnicowane technologie, które prowadzone były w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Testy wykazały które z urządzeń, w zależności od specyfiki sieci, optymalnie spełniają oczekiwania operatora sieci.

EBITDA obszaru obrotu wyniosła -86 mln zł, a spadek r/r o 133 mln zł wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na rynku detalicznym oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, częściowo skompensowanych wyższym wynikiem z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. W grudniu 2020 r. zawiązana została rezerwa na stratę wynikającą z rozliczenia przez spółkę, jako sprzedawcy z urzędu, opustu na opłatach dystrybucyjnych w zakresie energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów. Rok później zwiększono rezerwę do kwoty 250,1 mln zł celem odzwierciedlenia wpływu spodziewanych, przyszłych strat ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją umów kompleksowych zawartych z prosumentami, zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. W I kwartale 2022 r. ujęto wykorzystanie części rezerwy w wysokości 2,6 mln zł oraz ujęto w kosztach aktualizację rezerwy w wysokości 53,6 mln zł.

W analizowanym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I kwartale 2022 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2021 r. o 993 mln zł, tj. o 55,5%. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,2 TWh i był niższy o 1,8%. Nieznaczny spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego (o 212 GWh r/r) oraz jednoczesny wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 148 GWh r/r). W segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki wzrost wolumenu sprzedaży paliwa gazowego oraz spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 53 GWh.

Przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w I kwartale 2022 r. o 30,1% , do 731,8 mln zł – wobec 562,4 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 276,5 mln zł, zysk operacyjny 179,7 mln zł , a zysk netto 143,2 mln zł.

 

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,8 mln ton, a sprzedaż: 2,7 mln ton.

/ENEA/

Wcześniejsze wyniki GK Enea


Wiadomość tą wyświetlono 1415 razy.