Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj
2.06.2022 XV-lecie Enea Operatora
Dodano: 2 Czerwiec 2022r. 23:16

W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Enea Operator świętował swoją XV rocznicę powstania.

Okolicznościowe spotkanie rozpoczął Prezes Enea Operatora Marek Rusakiewicz, który po przywitaniu zaproszonych gości w krótkim wystąpieniu zapoznał zebranych z historią oraz wyzwaniami przed jakimi stoi Operator. Wszystkim Pracownikom podziękował za ciężką i sumienną pracą.  

Michał Zieliński, Wojewoda Wielkopolski, odczytał nadesłany na  ręce Zarządu Enei Operator list gratulacyjny, podpisany przez Annę Moskwę, Minister Klimatu i Środowiska. 

Spółka otrzymała ponadto listowne gratulacje między innymi od Piotra Dziadzio, Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pawła Majewskiego, Prezesa Zarządu Enei SA oraz Zarządów spółek wchodzących w skład Grupy ENEA i innych zaproszonych gości.

Podczas uroczystej Gali nagrodzono także Pracowników, którzy swoją wzorową, sumienną pracą, zaangażowaniem i poczuciem obowiązku przez wiele lat pracowali na sukces Enei Operator i jej poprzedników prawnych. Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczył złote medale "Za długoletnią służbę"

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wręczył także Pracownikom Enei Operator odznaczenia resortowe przyznane przez Annę Moskwę, Minister Klimatu i Środowiska, za wybitne osiągnięcia w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych oraz prowadzenia prac badawczych,
w dziedzinie energetyki „Odznaki honorowej za zasługi dla energetyki"

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znaleźli się też przedstawiciele Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.-Adam Noculak,-Mariusz Łukowski, -Eugeniusz Bornikowski,- Zenon Cybula,-Dariusz Łodyga.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia wszystkim odznaczonym

Podczas uroczystości gratulacje z okazji 50 lat pracy zawodowej przyjął także Lech Żak, pierwszy Prezes Zarządu Enei Operator, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i członek Zarzadu Enea S.A.

 

W części artystycznej rocznicowego spotkania wystąpił zespół TRE VOCI ( polskie trio muzyczne, wykonujące muzykę klasyczną i pop operową), oraz Joanna Tylkowska-Drożdż solistka Opery na Zamku w Szczecinie.

JAK 15 LAT TEMU POWSTAWAŁ ENEA OPERATOR

DYREKTYWA 2003/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i jej implementacja do prawa polskiego doprowadziła  4 marca 2005 roku do zmiany  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -Prawo energetyczne. Podstawową przyczyną jej uchwalenia była konieczność dostosowania polskiego porządku prawnego do unijnych regulacji odnoszących się do wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu. Nowelizacja ustawy przyjmowana była w trybie pilnym, ze względu na fakt, iż termin implementacji  dyrektywy energetycznej  upłynął 1 lipca 2004 roku. Do najważniejszych zmian Prawa Energetycznego  zaliczyć należy definicje pojęć przesyłania, dystrybucji i sprzedaży paliw i energii. Pojawiły się pojęcia Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i Operatora Systemu Przesyłowego (OSD).Rozdzielenie poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstw energetycznych (dystrybucja i handel), na mocy przepisów wspólnotowych, tj. ostateczne prawne rozdzielenie działalności miało nastąpić nie później niż z dniem 1 lipca 2007 roku (art. 22 pkt 2 nowelizacji). Przekroczenie tego terminu wiązało się z karami finansowymi za każdy miesiąc zwłoki.

Od marca 2005 r. trwała dyskusja w branży energetycznej jak najlepiej rozdzielić handel i dystrybucję w istniejących grupach energetycznych  ( ENEA,ENERGA, ENION, ENERGIA PRO).Preferowanym przez stronę związkową modelem reorganizacji energetyki było wydzielenie handlu z istniejących struktur grup energetycznych. Brak uzgodnień na szczeblu krajowym oraz zbliżający się termin graniczny reorganizacji energetyki wynikający z Dyrektywy UE implementowanej do Prawa Energetycznego (1.07.2007 r.) oraz ryzyko podejmowania decyzji bez stosownych uzgodnień spowodował powołanie w ramach Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność –Komitetu Protestacyjnego. Komitet zaplanował  na  16.03.2007 manifestację  energetyków w Warszawie .

12.03.2007 w obecności Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Janusza Śniadka,  Minister Skarbu Państwa (MSP)- Wojciech Jasiński  i Minister Gospodarki (MG)-Piotr Woźniak  podpisali  z przedstawicielami Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność  protokół uzgodnień. Uzgodnienie zawierało między innymi wzorcowy model reorganizacji energetyki . Rekomendowanym modelem było wydzielenie obrotu jako spółki zależnej (100 % od OSD) chyba ,że strona społeczna w danej grupie energetycznej zaakceptuje inne rozwiązanie. Podpisanie uzgodnień spowodowało odwołanie planowanej na 16.03.2007 r. manifestacji w Warszawie. Niestety inne organizacje związkowe działające w energetyce nie uznawały tego porozumienia, argumentując swoje stanowisko tym, że nie byli sygnatariuszami tego dokumentu.

Mimo uzgodnień na szczeblu kraju w Enea nie dochodziło do uzgadniania i wdrażania preferowanego modelu restrukturyzacji energetyki. Dlatego 11 kwietnia 2007 w Poznaniu przed siedzibą Enei na ul. Nowowiejskiego odbyła się manifestacja przeciwko braku dialogu w naszej firmie ,nie respektowaniu zawartych porozumień  w tym również w sprawie OSD. W około 700 osobowej reprezentacji pracowników nie zabrakło oczywiście naszych przedstawicieli z terenu Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp-143 osoby. Czas uciekał, a stosownych uzgodnień nie było. Pojawiła się za to informacja o planach wydzielenia Operatora SD do spółki córki Enea.  31.05.2007 po potwierdzeniu  informacji o planach wydzielenia do spółki córki dużego OSD na szczeblu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność powołaliśmy do życia Komitet Strajkowy. Później do Komitetu  przystąpiły pozostałe organizacje związkowe z Enei.

1.06.2007r. Odbyło się spotkanie Komitetu Strajkowego z Zarządem Enea S.A. ( Andrzej Marciniak, Rajmund Gral, Wojciech Piniarski, Marek Hermach, Maciej Górski) oraz przedstawicielami MSP  i MG   (Michał Krupiński ,Krzysztof Tchórzewski). Próbowano nas przekonać do celowości wydzielenia dużego OSD do spółki. Tarcza podatkowa ,wartość dodana -to główne argumenty, które miały nas przekonać.  Nie przekonały nas dlatego  11.06.2007 Komitet Strajkowy wystosował  do Ministra Skarbu Państwa wotum nieufności dla Zarządu Enea S.A. 18.06.2007 Delegacja Komitetu Strajkowego udała się w Ministerstwa Skarbu Państwa i Michałowi  Krupińskiemu przekazała powody wystosowania wotum nieufności. Jednym z nich był nieakceptowalny model wydzielania OSD.

25.06.2007 Zgłosiliśmy żądanie wycofania się z podjętych działań zmierzających do wydzielenia zdecydowanej większości pracowników do spółki Enea Operator. Podkreśliliśmy, że preferowanym przez nas modelem powołania OSD było zgodnie z uzgodnieniem z dnia 12.03.2007(wydzielenie obrotu) podpisanym przez MG ,MSP w obecności Premiera RP i Szefa Solidarności.

28.06.2007 Obradująca w  Sierakowie Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM )w odpowiedzi na działania Zarządu Enea- dążenie do wydzielenia dużego OSD z majątkiem do spółki Enea Operator przekształciła się w - Komitet Strajkowy  i ogłosiła na poniedziałek 2.07.2007 r. w godzinach 7.00-9.00. dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Do Komitetu Strajkowego nie przystąpiły pozostałe organizacje związkowez Enea.

Podczas obrad KM do Sierakowa przyjechał Zarząd Enea S.A. oraz inne organizacje związkowe i rozpoczęły się negocjacje uzgodnień w zakresie OSD. KM wytypowała zespół negocjacyjny, pozostali członkowie Komisji  wrócili do swoich Oddziałów przygotowywać akcję strajkową.

Podczas negocjacji Zarząd poinformował nas, że  Walne  Zebranie Akcjonariuszy ENEA –MSP podjęło decyzję, że 1 lipca 2007 r. nastąpi  przeniesienie zintegrowanej części przedsiębiorstwa (majątek sieciowy + załoga) z Enea S.A. do Enea Operator Sp. z o.o. Postawiono nas pod ścianą.

29 06.2007 r. „ktoś” z Poznania mailowo odwołał akcję strajkową planowaną na 2 lipca 2007 r. Jednak część pracowników, którzy przystąpili do akcji strajkowej podczas której nie odbierali mail nie wiedziała o odwołaniu strajku i np.  dwugodzinny strajk od 7.00 do 9.00 2 lipca 2007 r. odbył się miedzy innymi w PE Krzeszyce.

 

Wobec zaistniałych faktów aby zapewnić maksymalne zabezpieczenie  interesów i praw Pracowników przenoszonych do nowego pracodawcy Enea Operatora (EO) podjęliśmy negocjacje nad Trójstronnym Porozumieniem Zbiorowym zawieranym na podstawie art.26,1 ustawy o związkach zawodowych .

Po długich negocjacjach 29.06. 2007 r. Ok. godz.24.00 zawarliśmy w/w porozumienie.

Ważniejsze zapisy porozumienia:

-3800 pracowników-przeszło do EO  na podstawie art. 174,1 KP- urlopowanie na okres 10 lat do pracy do innego pracodawcy-Dotyczyło to osób uprawnionych  do akcji Enea –zaliczenie stażu pracy w Enea Operator, do stażu akcyjnego. ( W 2010 r. późniejszy Prezes Enea S.A. Maciej Owczarek nie respektował tych zapisów –nie zaliczono okresu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego). Oddaliśmy sprawę do Sądu. Sądy I i II instancji  podzieliły  pogląd pracodawcy, i nie zaliczono nam okresu od lipca 2007-do marca 2010 do stażu akcyjnego.  (wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie -12.10.2012, Sądu Okręgowego w Gorzowie -8.04.2015 r.). Tym sposobem spora grupa pracowników otrzymała mniejszą liczbę akcji pracowniczych w procesie prywatyzacji Enea S.A.

-2100 pracowników-przeszło do EO na podstawie art.23,1 KP- przejście do innego pracodawcy –nie mający uprawnień do akcji (zatrudnili się po momencie komercjalizacji w 1993 r.).

-wzrost płacy zasadniczej każdego pracownika o 150 zł.

-1000 zł –nagroda jednorazowa dla każdego pracownika.

- porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ( ZUZP) Enea S.A. W EO do czasu wynegocjowania nowego ZUZP  obowiązywało porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A.  (Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)  w Poznaniu wpisała je do rejestru Porozumień o stosowaniu ZUZP- 17.10.2007)

-przedłużenie gwarancji zatrudnienia do 31.12.2018 r. dla wszystkich pracowników  zatrudnionych na dzień przejścia.

-1000 zł na każdego zatrudnionego na ZFŚS z zysku Operatora za 2007 r 

-wpłata 15% z zysku Operatora za 2007 r. na fundusz załogi.

-kontynuowanie PPE Commercial Union w Enea – w Operatorze-ciągłość ubezpieczeniowa.

-uzgodniono, że struktura organizacyjna Operatora oparta będzie na 5 istniejących Oddziałach Dystrybucji.(mimo kilku późnieszych prób likwidacy OD Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, udało nam się je udaremnić i do dnia dzisiejszego  mamy 5 OD)

Zagwarantowaliśmy też miejsce w Zrządzie Operatora dla przedstawiciela załogi, oraz dwa miejsca w Radzie Nadzorczej EO.

Po przeprowadzeniu akcji wydzielenia OSD, do Enea Operator przeszło ponad 90% załogi Enea S.A. w tym 100% załogi Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Na pierwszego Prezesa Ene Operatora powołano Lecha Żaka  piastującego obecnie funkcję Członka Zarządu Enea S.A.

 

X-lecie Operatora

V-lecie Operatora-5 lat łamania prawa

 

Jak widać z powyższej relacji nie zawsze ta energia była dobra...

Na zdjęciu od lewej Lech Żak, Marek Rusakiewicz (obecny Prezes Enea Operatora) K.Gonerski -Przew.KP Gorzów NSZZ "S"


Wiadomość tą wyświetlono 2199 razy.