Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Rada Nadzorcza ENEA Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju Spółki.


Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju Spółki ENEA Centrum sp. z o.o., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu 24.10.2022 r.” należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie ENEA S.A. na adres: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, do dnia 14.11.2022 r. do godziny 15:00. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ENEA S.A. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.


Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 16.11.2022 r. o godz.: 10:00 w siedzibie Spółki ENEA S.A. przez komisję powołaną uchwałą Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej ENEA Centrum      sp. z o.o.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 23-24.11.2022 r., z możliwością przeprowadzenia rozmów za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin rozmowy. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację
kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Więcej szczegółów

 


Wiadomość tą wyświetlono 941 razy.