Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 24 Luty 2024r.
Drukuj

Prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisali Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

W perspektywie do 2030 roku krajowy system elektroenergetyczny (KSE) czekają ogromne zmiany.
Trzeba będzie do niego przyłączyć co najmniej: ponad 20 GW źródeł słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie, ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh rocznie i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh/rok.
Przewiduje się, że w tym czasie liczba odbiorców przyłączonych do sieci wzrośnie o ponad 2 mln.
Będziemy świadkami i beneficjentami cyfryzacji oraz automatyzacji sieci i usług, co będzie skutkować zwiększeniem elastyczności sieci, a co za tym idzie zwiększeniem aktywności uczestników rynku oraz rozwojem nowych produktów i usług.

Z uwagi na rozwój sektora elektromobilności konieczna będzie instalacja coraz większej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, których w Polsce jest 18 milionów, zostaną w tym czasie opomiarowani licznikami zdalnego odczytu (tzw. smart metres). Podstawą tych zmian będzie wieloletni i wielokierunkowy proces inwestycji o niespotykanej dotychczas skali. To one zmienią oblicze polskiego systemu dystrybucji energii, czyniąc go bardziej przyjaznym dla odbiorców energii, zapewnią bezpieczeństwo dostaw i odbioru energii, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju energetyki obywatelskiej, opartej o odnawialne źródła energii. W konsekwencji działania te powinny nadać energetyce coraz bardziej lokalny wymiar oraz zachęcać do aktywności odbiorców końcowych.

Nie bez znaczenia będzie też konieczność zadbania przez przedsiębiorców działających na tym rynku o niezawodną łączność, cyberbezpieczeństwo oraz niezakłóconą obsługę rosnącej liczby odbiorców końcowych.

Potrzeba długofalowej regulacji opartej na porozumieniu uczestników rynku

Aby odpowiedzieć na stojące przed segmentem infrastrukturalnym ogromne i bezprecedensowe wyzwania, Prezes URE wyszedł z inicjatywą wypracowania porozumienia sektorowego, które przybrało postać podpisanej dziś Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.
Porozumienie regulatora sektorowego i przedsiębiorstw energetycznych, wpisuje się w proces dostosowania dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych do nowej architektury rynku energii opartej w coraz większym stopniu o źródła rozproszone o znaczącym udziale odnawialnych źródeł energii. Dokument ten, umożliwiając osiągnięcie około pięćdziesięcioprocentowego udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energii już w 2030 r., przyczyni się do trwałego obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców, jak również istotnego obniżenia śladu węglowego w krajowej gospodarce, co z kolei przełoży się na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

W pracach nad przygotowaniem tego dokumentu uczestniczyli między innymi przedstawiciele pięciu resortów normujących funkcjonowanie polskiego sektora elektroenergetyki:

  • Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
  • Ministerstwa Aktywów Państwowych,
  • Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
  • Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Przedstawicielem dystrybutorów w Komitecie Sterującym jest pan Robert Zasina, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

W pracach Komitetu Sterującego udział brał również prof. Wojciech Myślecki, niezależny ekspert rynku energii.

Dodatkowa premia za realizację priorytetowych projektów
W Karcie strony uzgodniły możliwość różnicowania wynagrodzenia z zaangażowanego kapitału, uwzględniającego hierarchizację celów. Oznacza to, że uznane za priorytetowe projekty inwestycyjne mogą być wynagradzane z wykorzystaniem mechanizmu dodatkowej premii. Regulator w porozumieniu z dystrybutorami podjął prace nad aktualizacją metodyki kształtowania Zwrotu z Kapitału (ZK), w szczególności jeśli chodzi o wskaźnik średnioważonego kosztu kapitału (WACC[).

Wpracowane rozwiązania będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze już w 2023 roku.

Jednocześnie sygnatariusze Karty deklarują podjęcie działań mających na celu wykorzystanie w największym możliwym stopniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, jak również opracowanie i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przyłączeniowego sieci (usługi elastyczności, hybrydowe instalacje OZE, dzielenie przyłącza). Działania te powinny przyczynić się do ograniczenia wpływu koniecznych do realizacji inwestycji na rachunki płacone przez odbiorców.

Co dalej?
Podpisanie porozumienia sektorowego to zwieńczenie pierwszego etapu prac Zespołu. Aby wypełnić postanowienia Karty, w kolejnych krokach konieczne będzie opracowanie propozycji niezbędnych zmian modelu regulacyjnego OSD oraz konsekwentna realizacja programów inwestycyjnych. Członkowie Komitetu Sterującego zobowiązali się także do zainicjowania koniecznych zmian legislacyjnych uwzględniających nowe wymagania regulacyjne oraz zapewniających m.in. środki pomocowe dla OSD.
Konieczny będzie także stały monitoring przebiegu transformacji, analiza osiąganych rezultatów oraz racjonalne kształtowanie pożądanego przebiegu procesów inwestycyjnych wprowadzając niezbędne korekty.
Zgodną intencją sygnatariuszy Karty jest uwzględnienie w maksymalnie możliwym stopniu postanowień tego dokumentu już w taryfach dystrybucyjnych na 2023 roku

Źródło-CIRE.PL


Wiadomość tą wyświetlono 660 razy.