Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 01 Październik 2023r.
Drukuj

Zarząd Enei Operator podjął decyzję o wypłacie premii rocznej dla Pracowników za rok 2022  w dniu 15.02.2023 r.

Mamy nadzieję, że inne Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej też pobejmą decyzję o przyspieszeniu wypłaty.(zgodnie z ZUZP wypłata premii powinna nastąpić do końca pierwszego kwartału).

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że inne Spółki GK Enea również wyplaciły premie 15 lutego 2023 r.

 

Załącznik nr 21 do Układu.

REGULAMIN TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, podziału i wypłaty premii rocznej w ENEA  wynikającej z art. 17 pkt 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego oraz art. 29 Układu.

Postanowienia szczegółowe

§ 1

 1. Tworzy się w ENEA  fundusz premii rocznej stanowiący 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego.
 2. O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga niniejszy Regulamin.

§ 2

Regulamin nie może naruszać praw pracowniczych określonych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego.

§ 3

 1. Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem indywidualnej podstawy naliczenia premii i procentowego wskaźnika będącego ilorazem globalnej kwoty premii rocznej do sumy podstaw uprawnionych pracowników.
 1. Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika stanowią składniki wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany i urlop wypoczynkowy w okresie obliczeniowym:
  1. płaca zasadnicza,
  2. dodatek za staż pracy,
  3. dodatek za pracę w nocy,
  4. 50% nadwyżki akordowej,
  5. dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
  6. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).
 2. Do podstawy ustalenia wymiaru premii zalicza się ponadto wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku ze zwolnieniem od pracy, jeżeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia za czas tych zwolnień.
 3. Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do podstawy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.

§ 4

 1. Premię roczną potrąca się w wysokości 100%:
  1. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. pracownikowi, który w danym roku został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za spowodowanie umyślnej szkody na rzecz ENEA  lub zagarnięcie mienia ENEA .;
  3. pracownikowi za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 2. Premię roczną potrąca się pracownikowi, na którym ciąży kara przewidziana art. 108 Kp w dniu kończącym rok, za który wypłacana jest premia w następujących wielkościach:
  1. upomnienie – 15%;
  2. nagana – 30%.

W przypadku jeżeli na pracowniku ciąży więcej niż jedna kara upomnienia – potrąca się 15%, więcej niż jedna kara nagany – potrąca się 30%, a jeżeli łącznie kara upomnienia i nagany– potrąca się 30%

§ 5

Pracownik ma prawo do premii proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ENEA  w roku poprzednim.

§ 6

Pracownikowi przysługuje odwołanie w formie pisemnej do pracodawcy w terminie 14 dni od dnia wypłaty premii.

§ 7

Wypłata premii za rok ubiegły następuje do końca pierwszego kwartału następnego roku, a w przypadku trudności finansowych wypłata musi nastąpić w terminie do 31 maja.


Premia roczna za 2021 r.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2563 razy.