Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. 29 sierpnia 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA za I półrocze 2023 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.


Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I półrocze 2023 roku

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 24 022 mln zł,

- EBITDA: 2 316 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 625 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 552 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 462 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 202 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,71.


Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 523 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 067 mln zł,

- Dystrybucja: 859 mln zł,

- Obrót: 71 mln zł.


Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 3,3 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 10,5 TWh, w tym 1,1 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 11,6 TWh.


GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w I półroczu 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 2 115 mln zł, a w II kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 894 mln zł.

Spółki GK ENEA są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Za I półrocze 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 1 582 mln zł, a za II kwartał 2023 roku w kwocie 647 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I półroczu 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższych rezerw na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.


Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za II kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 11 491 mln zł,

- EBITDA: 1 272 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 262 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 301 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 260 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 650 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,71.


Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 234 mln zł,

- Wytwarzanie: 577 mln zł,

- Dystrybucja: 433 mln zł,

- Obrót: 71 mln zł.


Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,2 TWh, w tym 0,5 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,5 TWh.


W dniu 29 sierpnia 2023 roku Zarząd Spółki zidentyfikował konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 519 mln zł oraz dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w wysokości ok. 636 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 117 mln zł.

Powyższe zdarzenia nie wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA. Mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.


Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 10 202 mln zł,

- EBITDA: -78 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 422 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 418 mln zł.


Ostateczne wyniki przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2023 roku  13 września 2023 roku.

EBITDA Grupy Enea w I półroczu 2023 r. była wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,3 mld zł. Grupa wypracowała ponad 24 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz innych dochodów


Priorytetem Grupy jest sfinalizowanie procesu przekazania węglowych aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.  Ukończenie tego procesu pozwoli na zdynamizowanie inwestycji w rozwój odnawialnych źródeł energii w Grupie.    

  • EBITDA Grupy wzrosła o 36,6% r/r, a o 63,3% wzrosły przychody ze sprzedaży oraz inne dochody.
  • Grupa wytworzyła 10,5 TWh energii elektrycznej, produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,08 TWh.
  • Enea przyjęła kluczowe warunki zbycia na rzecz Skarbu Państwa swoich wytwórczych aktywów węglowych. Wspierając proces tworzenia NABE, Grupa skupia się na sprawnej realizacji finalnych warunków tej transakcji.
  • Enea otrzymała od Skarbu Państwa ofertę nabycia pakietu 21 962 189 akcji kopalni LW Bogdanka należącej do Grupy Enea.

W I półroczu 2023 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2,3 mld zł (wzrost r/r o ponad 620 mln zł, tj. o 36,6%). Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 63,3% i wyniosły ponad 24 mld zł. Wynik finansowy netto okresu sprawozdawczego wyniósł -54 mln zł, na co wpływ miał dokonany przez spółkę odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych w obszarze wydobycie, wynikający z oszacowania wartości rynkowej akcji LW Bogdanka. W omawianym okresie Grupa Enea przeznaczyła na inwestycje 1,47 mld zł, najwięcej w obszarze dystrybucji.

Najwyższa EBITDA, wynosząca 1,07 mld zł, została wypracowana w obszarze wytwarzania (wzrost r/r o 394,6 mln zł). Wzrost zanotowano w Segmencie OZE, na co wpływ miały wyższe ceny energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz kosztów odprowadzonych na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Również Segment Elektrowni Systemowych odnotował wzrost EBITDA, na co wpływ miała zaniżona baza analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I półroczu 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym. W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 10,5 TWh energii elektrycznej. Produkcja ze źródeł odnawialnych była nieznaczne niższa r/r (o około 6%) i wyniosła 1,08 TWh. Sprzedaż ciepła nieznacznie spadła i wyniosła 3,7 PJ (petadżuli).

Grupa Enea przeznaczyła już łącznie 1,58 mld zł na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który wspiera stabilizację cen energii dla odbiorców końcowych na akceptowalnym poziomie.

Wypracowana w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 859,4 mln zł i wzrosła r/r o 225,5 mln zł. Na ten wynik wpływ miała wyższa marża z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych. Enea Operator dostarczyła 10,1 TWh usług dystrybucji do 2,8 mln odbiorców końcowych. Odnotowano wzrost liczby odbiorców o 58 tys., tj. 2%. Na koniec I półrocza 2023 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było już ponad 162 tys. mikroinstalacji.

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 71,1 mln zł. Wzrost r/r o 247,3 mln zł wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższych rezerw na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym. 

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I półroczu 2023 r. wyniósł 11,6 TWh i był niższy r/r o 3,9%. Ten spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej (o 386 GWh r/r) oraz spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego (o 92 GWh r/r). Z kolei w segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 17 GWh. W omawianym okresie łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 2,69 mld zł (tj. o blisko 49%), co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy głównie przychody w segmencie odbiorców biznesowych.

W obszarze wydobycia skonsolidowane przychody LW Bogdanka w I półroczu 2023 r. wyniosły 1 825,1 mln zł, EBITDA 532,8 mln zł, EBIT 274,9 mln zł, zysk ze sprzedaży 333,8 mln zł, a zysk netto 225,8 mln zł. Na powyższe wyniki półroczne wpływ miał odpis aktualizujący w kwocie 48,5 mln zł (z czego 26,8 mln zł odpisano w pierwszym kwartale 2023 r.), utworzony w związku z potencjalnym ryzykiem utracenia części maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 oraz części chodników przyścianowych przynależących do tej ściany.

W I półroczu 2023 r. Bogdanka wykonała ok. 16,7 km nowych wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego wyniosła prawie 3,3 mln ton. W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 3,1 mln ton. Średni uzysk  wynosił 57,8%.

W I półroczu 2023 r. Bogdanka zajmowała wysoką pozycję rynkową, osiągając 25,1% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem wyniósł 19,7%. Grupa LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie bliskim 345 mln zł. Największą część tej kwoty, 244 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.


 

 

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki Enea

 


Wiadomość tą wyświetlono 815 razy.