Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj
28.10.2013 Integracja Obszaru Wytwarzania.
Dodano: 28 Październik 2013r. 21:42

W Świerżach Górnych na terenie Elektrowni Kozienice doszło do kolejnego spotkania w temacie Integracji Obszaru Wytwarzania (IOW) w Grupie Enea. Spotkaniu przewodniczył Prezes Enea Wytwarzania S.A. (EWSA) Krzysztof Sadowski. Z niewielkimi poprawkami strony przyjęły protokół z 11.10.2013 . Następnie przystąpiono do redakcji przygotowanego przez stronę pracodawcy Projektu porozumienia na okoliczność Integracji Obszaru Wytwarzania.  Głównym założeniem porozumienia przygotowanego przez stronę pracodawców jest zagwarantowanie pracownikom z obszaru wytwarzania utrzymania istniejących uprawnień,  bez możliwości ich rozszerzania. Strona związkowa zgłosiła szereg uwag mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom w procesie integracji wytwarzania w Enea.

 Zgłoszono między innymi następujące  uwagi:

1. Zapisami dotyczącymi nie pogorszeniem warunków pracy i płacy należy objąć wszystkich pracowników , również kadrę kierowniczą. Ewentualne odstępstwa od tej zasady mają być konsultowane ze związkami ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Strona związkowa szczególną ochroną chce objąć dotychczasowe miejsca pracy ( miejscowość w której obecnie świadczą pracę pracownicy wytwarzania), tj. wskazanie, że nie zmieni się miejsce wykonywania pracy bez zgody pracowników, oraz aby działania dot. warunków zatrudnienia były podejmowane w uzgodnieniu ze związkami; Zarząd EWSA zdeklarował, że będzie takie działania konsultował z organizacjami związkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy bliżej sprecyzuje swoje zamiary w tym zakresie. Zarząd EWSA poinformował, że jego zamiarem nie jest naruszanie gwarancji zatrudnienia pracowników, gdyż zmiany wynikają ze zmian struktury organizacyjnej w związku z IOW.

3. Korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych . Zdaniem strony związkowej najlepszym sposobem utrzymania dotychczasowych uprawnień do świadczeń socjalnych jest przestąpienie EWSA do wspólnej działalności socjalnej w grupie. Zarząd EWSA zdeklarował, że jego zamiarem jest prowadzenie jednolitej działalności socjalnej po przejściu i zaproponował, aby kwestie socjalne były przedmiotem rozmów na następnym spotkaniu. Organizacjom Związkowym przekazano projekt nowego regulaminu ZFŚS, który będzie omawiany na następnym spotkaniu.

4.Programy emerytalne pracowników wytwarzania. Związki zawodowe wskazały, że w wytwarzaniu  są dwa programy emerytalne. Zdaniem strony społecznej najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie kontynuowania ubezpieczenia w wybranym przez pracownika zakresie  w tym również w  ubezpieczeniu „Pogodna Jesień”. Zarząd EWSA zobowiązał się do rozpoznania  w/w kwestii.

5. Strona pracodawcy zgodziła się wykreślić zapis w porozumieniu mówiący o strukturach związkowych. Wewnętrzna sprawa związków zawodowych.

Strona pracodawcy oczekiwała podpisania w dniu dzisiejszym omawianego porozumienia. Strona związkowa przekazała ,że w dniu dzisiejszym nie może podpisać żadnego porozumienia gdyż musi uzyskać stosowną akceptację organów związkowych. Strona pracodawcy oczekuje podpisania porozumienia  w zaproponowanej wersji na następnym spotkaniu.

 Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w EWSA ( związki zawodowe z Kozienic i Zarząd EWSA) przestąpiły do redakcji protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP EWSA. Doprecyzowano zapisy ZUZP EWSA uzgadniając ,że pracownicy nowozatrudnieni  po 1 stycznia 2014 r. będą objęci zapisami ZUZP EWSA. Organizacje Związkowe wskazały, że pracownicy EWSA wykonują pracę  w lokalizacji Kozienice, Ryn i Dziwnówek powinni też być objęci zapisami ZUZP. Zarząd EWSA wyraził gotowość uzupełnienia o te zapisy  załącznika do ZUZP.

 Strony uzgodniły, że następne spotkanie  poświęcone regulaminowi ZFŚS oraz innym sprawom związanym z IOW odbędzie się 14 listopada  2013 r.o godz. 10.

Relacja z wcześniejszego spotkania ws. IOW

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2594 razy.