Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Pieczyskach  koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" ENEA. W obradach uczestniczyli  również Członek Zarządu Enea Operator –Jakub Kamyk, Członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.-Tadeusz Mikłosz i Sławomir Brzeziński  oraz Komisja Podzakładowa  NSZZ Solidarność z Oddziału Dystrybucji  Bydgoszcz. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM i KP uczestniczyli we Mszy Św. w intencji zmarłych Kol. Przewodniczących NSZZ "S" OD Bydgoszcz Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po mszy wszyscy udali się na  cmentarze by złożyć kwiaty , zapalić znicze i pomodlić się  na grobach Kolegów.

Po uczczeniu pamięć zmarłych Kolegów   przestąpiono do realizacji  wcześniej przyjętego programu obrad:

1.Przejęto protokół z ostatniego zabrania KM z Zielonej Góry.

2. Członkowie Prezydium KM złożyli sprawozdanie z wydarzeń w których uczestniczyli  od ostatniego zebrania.

3.Uzgodnienia płacowe. Uczestnicy spotkania w Operatorze zdali relację z uzgodnień  jakie zostały podpisane 6.11.2013 r. Część uznaniowa stanowi bardzo dużą cześć wolnych środków przeznaczonych do wypłaty w grudniu 2013 r.  Strona społeczna dała bardzo duży kredyt zaufania stronie pracodawcy. Od sposobu rozdysponowania tych środków w grudniu 2013 zależeć będzie ewentualna zgoda strony związkowej na podobny sposób podziału środków przy podpisywaniu porozumienia płacowego na 2014 r.

4.Strategia Grupy Enea. Zapoznano członków KM z prezentacją która odbyła się w Baranowie 10.10.2013

5.Intergracja Obszaru Wytwarzania. Relacja ze spotkań jakie odbyły się w tym temacie. Zapoznano się z projektem porozumienia oraz dano upoważnienia członkom Prezydium do dalszych negocjacji .

6.CUW.Przedstawiono fakty jakie miały miejsce w temacie w temacie utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Przedstawiono nasze pisma do  Zarządu Enea S.A. ,Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli nie uda nam się zablokować tematu związanego z utworzeniem CUW priorytetem jest zawarcie porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo pracowników po przejściu do CUW.

7.Departement Sprzedaży w Enea S.A. Zapoznano członków KM z korespondencją dotyczącą zmiany struktury organizacyjnej Departamentu Sprzedaży. Nasze uwagi   w tym temacie skierowane do pracodawcy nie znalazły odzwierciedlenia w odpowiedzi jaką otrzymaliśmy. Po raz kolejny zwrócimy uwagi do proponowanej nowej struktury.

8.Propozycje zmiany ZUZP dotyczące wynagradzania kadry menadżerskiej w Enea S.A. zgłoszone przez stronę pracodawców.  KM dała wytyczne naszym negocjatorom.

9.Wybory na kadencję 2014-2018. Stosownymi uchwałami przyjęto kalendarz wyborczy, klucz wyborczy na nową kadencję. Struktura związku będzie jeszcze podlegała uzgodnieniom z innymi Komisjami Solidarności z Grupy Enea.

10.SIP wybory na nową kadencję. Kończy się kadencja Społecznych Inspektorów Pracy. Przygotujemy nowy projekt wyborów SIP  , postaramy się uzgodnić go z innymi organizacjami związkowymi oraz  wspólnie przeprowadzić wybory na nową kadencję.

11.Porozumienie ze Zdroiska –świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających  praw do akcji. Członkowie Prezydium podejmą kolejną próbę wyegzekwowania świadczeń wynikających z w/w porozumienia.

12.Sytuacja w grupie Energa. Duże oburzenie w całym Polskiej Energetyce wywołują działania pracodawców w Grupie Energa. Komisja zajęła w tej sprawie oficjalne  stanowisko adresowane do Zarządu Energa Operator. Stanowisko do wiadomości przesłano do Ministra Skarbu Państwa oraz do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. –treść stanowiska w załączniku.

13. Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Spółek: Sanatorium Energetyk oraz BHU zdali relację z sytuacji panującej w tych spółkach.

Stanowisko ws Energa

CUW

Strategia

CDM + płacówka

IOW

Departament Sprzedaży


Wiadomość tą wyświetlono 3335 razy.