Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Lipiec 2024r.
Drukuj

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. doszło do spotkania z Kadrą Kierowniczą Obsługi Klienta Enea Operatora oraz Enea Centrum z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Spotkanie odbyło się pod hasłem „ Po co idziemy tą drogą” i  poświecone było planom powołania Centrum Usług Wspólnych w Grupie Enea. Według organizatorów było to spotkanie kończące cykl spotkań jakie odbyły się we wszystkich Oddziałach Dystrybucji. Strona pracodawców w osobach: K. Mińkowska, A. Wilski, A. Dembińska, M. Piotrowski przedstawiła prezentację poświęcona planom powołania CUW-u w obsłudze klienta. Z prezentacji można było się dowiedzieć ,że CUW ma spowodować ujednolicenie obsługi klienta oraz scentralizować funkcje wsparcia. Według prelegentów proponowane zmiany nie mają na celu szukanie oszczędności na pracownikach tj. projekt nie przewiduje zwolnień gdyż takowe nie będą potrzebne. W najbliższych latach w ramach naturalnych odejść pracowników (emerytury) w sposób znaczący obniżone zostanie zatrudnienie. Po raz kolejny zapewniono nas ,że  powstaniu CUW nikt na niczym nie straci. Porównano inne istniejące CUW-y w branży energetycznej i podkreślono ,że w Enea wybrano inny model tj. przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do istniejącego już podmiotu –Enea Centrum. Taki sposób realizacji CUW ma zagwarantować utrzymanie dotychczasowych uprawnień pracowniczych ( objęcie Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz  zawartymi porozumieniami ). „Dla osób nie zainteresowanych zmianom będą wypracowane alternatywne rozwiązania.( przekwalifikowanie lub PDO)”.Zaprezentowano harmonogram poszczególnych etapów wprowadzania CUW w grupie Enea. Poinformowano nas również ,że odbyły się już warsztaty (7 dni warsztatowych) na których próbowano  rozwiać wszelkie obawy i wątpliwości związane z powołaniem CUW. Strona pracodawcy poinformowała ,że zależy jej bardzo na transparentności całego procesu , dlatego na spotkania zapraszani są przedstawiciele związków zawodowych. Do 5 grudnia 2013 Kadra Kierownicza poszczególnych Komórek ma się spotkać ze swoimi Zespołami i przedstawić plany utworzenia CUW. Pomocne mają być w tym celu przygotowane broszury informacyjne , artykuły oraz dedykowana skrzynka mailowa.

Po wystąpieniach prelegentów strona społeczna oraz zaproszona Kadra Kierownicza mogła zadawać pytania związane z planami powołania CUW. Oto niektóre z nich:

1.Czy planuje się przekształcić Enea Centrum w nową spółkę CUW?. Odp. Nie planuję się takich działań.

2.Jak będzie wyglądała niezależność Operatora zagwarantowana w Prawie Energetycznych przy wspólnej obsłudze klienta z wytwarzaniem i handlem?. Odp. Część pracowników Operatora zostanie i będzie się zajmowała obsługą danych sensytywnych. Cały proces będzie monitorowany przez Urząd Regulacji Energetyki, ewentualne jego uwagi zostaną uwzględnione.

3.Na jakich zasadach zostaną przenoszeni do nowego pracodawcy pracownicy Operatora?. Odp. Pracownicy zostaną tylko poinformowani o przeniesieniu ich działalności do innego podmiotu. „Nikt nie będzie się  ich pytał czy chcesz przejść czy nie”.

4.W harmonogramie działań związanych z wprowadzaniem CUW nie ma punktu mówiącego o aneksowaniu Porozumienia z Sierakowa z 2007 r. gwarantującego ,że „zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”. Czy planowane jest złamanie tego Porozumienia? Odpowiedź na to pytanie dostaniemy na spotkaniu 27 listopada w Poznaniu.

5. Dlaczego wszystkie proponowane zmiany zakładają centralizację wszystkiego w Poznaniu? Odp. Siedzibą spółki Enea Centrum jest Poznań , nie planuję się tego zmieniać.

6.Czy w zidentyfikowanych ryzykach powołania CUW wzięto pod uwagę to ,że po pewnym czasie (np. po zmianie Zarządów) może zmienić się optyka i spółki Grupy znajdą sobie tańszych wykonawców niektórych usług? Odp. Przed takimi zagrożeniami mają zabezpieczyć umowy wewnątrz grupy.

7.Jaka jest gwarancja zachowania dotychczasowego miejsca pracy np. w Gorzowie Wlkp.? Odp. Gwarantują to zawarte porozumienia , i na moment przejścia nikt nie chce tego zmieniać.

8. Co z  uprawnieniami  pracowniczymi zawartymi w ZUZP w przypadku trudności finansowych CUW? Odp. CUW będzie musiał na nie zapracować.

9.Co z zapewnieniami ,że nikt na niczym nie straci skoro wypłaty jednorazowe ( np. nagroda na Dzień Energetyka i  premie świąteczne) w Enea S.A. i Operatorze są znacząco wyższe niż w Enea Centrum.? Odp. Wysokość nagrody na Dzień Energetyka reguluje ZUZP, a premia świąteczna wynika z uzgodnień poczynionych na początku roku.

10. Czy strona pracodawcy otrzymała projekt porozumienia z dnia 18.11.2013 przygotowany przez NSZZ Solidarność? Odp. Tak , otrzymaliśmy jeszcze drugi projekt porozumienia. Aktualnie oba projekty są analizowane.

Rozmowy związne z planami utworzenia CUW będą kontynuowane 27.11.2013 w Poznaniu.

Więcej o planach utworzenia CUW

Pisma KM NSZZ Solidarność Enea do UOKiK i URE

 

Odpowiedź UOKiK


Wiadomość tą wyświetlono 4681 razy.